Litteraturvitskapleg grunnkurs

Masteremne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

ALLV301 tek sikte på å gi ei grundig innføring i litteraturvitskaplege metodar og arbeidsteknikkar. I tillegg omfattar emnet ei skriftleg utarbeiding av eit prosjekt med framdriftsplan, som er grunnlag for tildeling av rettleiar.

ALLV301 er eit praktisk innføringskurs som skal munne ut i ei skriftleg utarbeiding av eit prosjekt med framdriftsplan.

Læringsutbyte

Kunnskapar

Kandidaten

- har omfattande kunnskap om eit sjølvalt felt i litteraturvitskapen

Ferdigheiter

Kandidaten

- kan finne relevant forskingslitteratur

- kan planlegge og strukturere eit støre forskingsarbeid

- kan diskutere sitt eige og andre sine forskingsarbeid munnleg

Generell kompetanse

Kandidaten

- kan utarbeide relevante problemstillingar og meistre arbeidsmetodar som trengst for å jobbe sjølvstendig med eit lengre litteraturfagleg arbeid

Fulltid/deltid

Fulltid

Studiepoeng, omfang

15

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningssemester

Haust og vår

Undervisningsstad

Bergen
Krav til forkunnskapar
Emnet byggjer på bachelorgrad med 90 poeng spesialisering i allmenn litteraturvitskap, eller tilsvarande.
Tilrådde forkunnskapar
Ikkje relevant
Studiepoengsreduksjon
Ingen
Krav til studierett
Krav om gyldig studierett på masterprogrammet i allmenn litteraturvitskap ved UiB.
Arbeids- og undervisningsformer

Undervisninga er organisert som seminarsamlingar, men omfattar også gruppearbeid, eigne arbeid, felles og individuell rettleiing. Normalt omfang er inntil 30 undervisningstimar.

Om det melder seg færre enn fem studentar til eit emne kan instituttet innføre redusert undervisning, jamfør instituttet sine retningsliner for dette på Mitt UiB. På emne der dette kan verte aktuelt vil studentane få informasjon om det ved semesterstart, og før fristen for semesterregistrering 1. februar / 1. september.

Obligatorisk undervisningsaktivitet
For å kunne gå opp til eksamen vert det kravd at studenten har teke del i minst 75 prosent av undervisninga i emnet ALLV301. Studenten skal òg løyse inntil fem oppgåver. Obligatorisk undervisningsaktivitet blir godkjent av faglærar.
Vurderingsformer

ALLV301 skal munne ut i ei skriftleg utarbeiding av eit prosjekt med arbeidsplan (inntil 8 sider). Oppgåva skal vere i Times New Roman eller liknande, skriftstorleik 12 og linjeavstand 1,5. Litteraturliste, eventuell forside, innhaldsliste og vedlegg er ikkje inkludert i ordtellinga.

Eksamensoppgåva vil bli gitt på undervisningsspråket i emnet.

Eksamenssvaret kan leverast på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala
Greidd / Ikkje greidd
Vurderingssemester
Haust og vår. Tidleg eksamen neste semester berre for studentar med rett til ny vurdering.
Litteraturliste
Pensum er sett saman av ei tekstsamling (kompendium) m.a. av tidlegare godkjende prosjektskisser, utdrag frå tidlegare godkjende hovud/masteroppgåver og andre litteraturvitskapelege tekstar.
Emneevaluering
Evaluering blir gjennomført i tråd med Universitetet i Bergen sitt kvalitetssikringssystem.
Hjelpemiddel til eksamen
Ikkje relevant
Programansvarleg
Programstyret for allmenn litteraturvitskap
Emneansvarleg
Fagmiljøet i allmenn litteraturvitskap
Administrativt ansvarleg
Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium