Organismebiologi for fiskehelse og havbruk

Lågaregradsemne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Emnet er sammensatt av deler fra BIO 101 (organismebiologi mikrobiologi, evertebrater og vertebrater) og zoofysiologien fra BIO 104. Mål for emnet er å gi en oversikt over livets opprinnelse, systematikk og evolusjon, samt utvalgte tema innen zoofysiologi med vekt på fysiologiske mekanismer for tilpasning til miljøet og bevaring av likevekt (homeostase). Studenten vil bli presentert for generelle bygningstrekk hos sentrale organismegrupper via forelesninger og laboratorieøvelser. Klassiske dissekerings- og mikroskoperingsteknikker vil bli brukt til å demonstrere morfologiske strukturer og biosystematiske detaljer hos utvalgte dyr. Mikrobielle detekteringsmetoder vil bli brukt til å karakterisere og identifisere utvalgte prokaryote organismer. Et laboratoriekurs i zoofysiologi vil introdusere studentene til fysiologiske arbeidsmetoder.

Emnet inkluderer et omfattende laboratoriekurs og et feltkurs. Det skal skrives rapporter fra alle kursene som må være godkjent før eksamen.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbytte:

Innan mikrobiologi og zoologi:

Kunnskap

Studenten

 • skal ha kunnskap om hovedgruppers unike kjennetegn
 • kunne gjøre greie for hvordan organismene har utviklet seg over tid gjennom jordens historie
 • kunne rekonstruere hvordan enklere livsformer har utviklet seg til mer komplekse og flercellede former.
 • skal ha en oversikt på inndelingen av hovedgrupper i livets tre (domener, rekker og fyla).
 • skal ha kjennskap til diversitet i de ulike hovedgruppers morfologi og kjennetegn

Ferdigheter

Studenten

 • skal ha kjennskap til enkelte basale metoder som brukes for å identifisere og klassifisere sentrale organismegrupper
 • skal kunne anvende kunnskapen til å forstå de enkelte gruppers biosystematiske plassering, evolusjonsforløp og slektskap

Innan zoofysiologi

Kunnskap

Studenten

 • skal kunne gjøre greie for grunnleggende begreper relatert til sentrale fysiologiske prosesser
 • skal kunne utlede og forklare grunnleggende prinsipper innenfor form, struktur og funksjon
 • skal kunne forklare og sammenlikne kritiske fysiologiske mekanismer («funksjon») i tilpasning til miljøet og bevaring av likevekt (homeostase)

Ferdigheter

Studenten

 • skal kunne grunnleggende laboratorieteknikker brukt for å studere fysiologiske prosesser

- skal kunne gjennomføre enkel databearbeiding, resultatpresentasjon og diskusjon av egne resultater i henhold til teorien

skal kunne disponere og skrive en rapport etter IMRAD formatet (Innledning, Materiale og metode, Resultater, Diskusjon) basert på egne resultater

Innan mikrobiologi, zoologi og zoofysiologi:

Generell kompetanse

Studenten

 • kan prinsippet for rapportskriving etter IMRAD-formatet og skal kunne bruke dette selvstendig i egne rapporter fra lab-øvelser
 • kan samarbeide rundt gjennomføring av et forsøk, resultatbearbeiding, data-analyse og tolkning
 • kan reflektere og vise evne til kritisk tenkning rundt egne resultater og funn
 • kan opptre ansvarlig på laboratoriet og rette seg etter de retningslinjer som gjelder

Studiepoeng, omfang

10 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Vår.

Emnet har eit avgrensa tal på plassar og inngår i undervisningsopptaket ved MN-fakultetet. Fristen for å melde seg til undervisning i emnet er onsdag i veke 2. Du får svar på om du har fått plass på emnet på Studentweb seinast måndag i veka etter fristen.

Det er obligatorisk oppmøte på første forelesing/orienteringsmøtet, og du kan risikere å miste plassen om du ikkje møter. Dersom du ikkje kan møte på første forelesing/orienteringsmøtet må du kontakte studieseksjonen på e-post: studie.bio@uib.no. Tidspunkt for første forelesing/orienteringsmøtet finn du i timeplanen under «Ressursar» øvst til høgre eller på Mitt UiB.

Krav til forkunnskapar
Ingen
Tilrådde forkunnskapar
Studiepoengsreduksjon

BIO101 6 sp.

BIO104 4 sp.

Krav til studierett
For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til profesjonsstudium i fiskehelse eller master i havbruk og sjømat.
Arbeids- og undervisningsformer
Førelesning, gruppeundervisning, seminar og laboratoriekurs
Obligatorisk undervisningsaktivitet
Deltakelse på laboratoriekurs, feltkurs og godkjent lab- og feltjournaler. Obligatorisk aktivitet er gyldig i seks semester.
Vurderingsformer

Mappeevaluering der karakteren er basert på:

 • Poeng frå tester på seminar (20% av karaktergrunnlaget)
 • Poeng på labrapport (20% av karaktergrunnlaget)
 • Avsluttande skriftleg eksamen på 3 timar (60% av karaktergrunnlaget)

Studentar som tar opp igjen emnet i undervisningssemesteret

Studentar med godkjent obligatorisk undervisningsaktivitet frå tidlegare semester skal berre ta avsluttande eksamen og resultatet frå denne utgjer heile karaktergrunnlaget.

I semester utan undervisning

Studentar med godkjent obligatorisk undervisningsaktivitet kan ta eksamen og resultatet frå denne utgjer heile karaktergrunnlaget.

Karakterskala
Karakterskalaen A til F, der A er beste karakter og F er stryk/ikkje bestått.
Vurderingssemester
Det er ordinær eksamen kvart semester. I semester utan undervisning er eksamen tidleg i semesteret.
Litteraturliste
Litteraturlista vil vere klar innan 01.07. for haustsemesteret og 01.12. for vårsemesteret.
Emneevaluering
Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem. Evalueringar av emnet finn du i Studiekvalitetsdatabasen.
Programansvarleg
Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.
Administrativt ansvarleg
Det matematisk-naturvitskaplege fakultet ved institutt for biovitskap har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.