Evolusjonsbiologi

Lågaregradsemne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Målet er å gi forståing for korleis evolusjon fungerar og basiskunnskap til dei viktigaste problemstillingane i evolusjonsbiologi. Emnet gir ei innføring i evolusjonsbiologi, bl.a. populasjonsgenetikk og kvantitativ genetikk, naturleg utval, tilpasing, seksuell seleksjon, slektskapsseleksjon, livshistorie evolusjon, artsdanning, molekylær evolusjon og fylogenetiske analyser.

Læringsutbyte

Kunnskap:

Ein student som har fullført emnet skal ha solid kunnskap om:

 • fitness, måleininga for seleksjon, og korleis denne kan bli målt empirisk
 • årsakene til genetisk variasjon; utval i ulike former; arv; korleis desse prosessane saman resulterer i tilpassing
 • populasjonsgenetikk; korleis seleksjon, mutasjon, migrasjon (genflyt) og innavl påverkar den genetiske strukturen til populasjonar; genetisk drift, den andre viktige evolusjonære krafta
 • fylogenetisk tenking; korleis nye artar oppstår; dei viktigaste konsepta om artar
 • de evolusjonære kostnadane og fordelane ved sex
 • studiet av kvantitative karakterar og samspelet mellom arv og miljø
 • utvikling av livshistorier, inkludert parasitter og deira epidemiologiske konsekvensar
 • korleis evolusjonær tenking gir oss innsikt i menneskelege helseutfordringar
 • evolusjonen av tidlege menneske
 • evolusjon og utvikling; korleis likskap og forskjellar i kroppar oppstod på kryss av livets tre (EvoDevo)

Ferdigheiter:

Etter fullført emne kan studenten:

 • motargument mot evolusjon; kunne kritisk vurdere populariserte tekster som tar opp evolusjonære emne eller brukar evolusjonær argumentasjon
 • formulere solide, testbare evolusjonære hypotesar for ei rekke biologiske fenomen
 • lese og forstå mykje av den sekundære og primære forskingslitteraturen innan evolusjonsbiologi
 • bruke evolusjonære prinsipp i eiga forsking

Generell kompetanse:

Etter fullført emne skal studenten:

 • ha ei betre forståing av korleis evolusjonsvitskap generer kunnskap ved hjelp av hypotesetesting, systematiske observasjonar og den komparative metoden
 • betre kunne skilje vitskapleg argumentasjon frå uvitskapleg argumentasjon
 • ha fått erfaring med ulike læringsmetodar (lesing, diskusjonar, føredrag, videoar, datasimuleringar) i biologi
 • kunne bruke evolusjonsbiologi som eit kraftfullt verktøysett for å undersøke nåverande endringar i biodiversitet og adressere framtidige utfordringar

Studiepoeng, omfang

10

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor og master

Undervisningssemester

Vår.

Emnet har eit avgrensa tal på plassar og inngår i undervisningsopptaket ved MN-fakultetet. Fristen for å melde seg til undervisning i emnet er onsdag i veke 2. Du får svar på om du har fått plass på emnet på Studentweb seinast måndag i veka etter fristen.

Det er obligatorisk oppmøte på første forelesing/orienteringsmøtet, og du kan risikere å miste plassen om du ikkje møter. Dersom du ikkje kan møte på første forelesing/orienteringsmøtet må du kontakte studieseksjonen på e-post: studie.bio@uib.no. Tidspunkt for første forelesing/orienteringsmøtet finn du i timeplanen under «Ressursar» øvst til høgre eller på Mitt UiB.

Krav til forkunnskapar
Obligatoriske emne i bachelorgrad i biologi eller tilsvarande emne.
Tilrådde forkunnskapar
Ingen.
Studiepoengsreduksjon
Ingen
Krav til studierett
For opptak til emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet.
Arbeids- og undervisningsformer

Førelesningar.

Sjølv om det ikke er obligatorisk å møte på alle undervisningstimane, skjer mykje av aktiviteten der og læringseffekten vil bli avgrensa dersom ein vel å ikke delta aktivt.

Obligatorisk undervisningsaktivitet
Gjennomføring av mappeelementa.
Vurderingsformer

Mappevurdering

 • Digitale oppgåver (20% av karakteren).
 • Skriftleg deleksamen (40% av karakteren).
 • Munnleg eksamen (40% karakteren).

Alle dei tre vdelane må gjennomførast i undervisningssemesteret for å få karakter i emnet og er berre gyldige i semesteret dei blir gjennomført i.

Karakterskala
A-F.
Vurderingssemester
Vår.
Litteraturliste
Litteraturlista vil vere klar innan 01.07. for haustsemesteret og 01.12 for vårsemesteret
Emneevaluering
Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem. Studentevalueringar av emnet finn du i Studiekvalitetsdatabasen.
Hjelpemiddel til eksamen
Ingen
Programansvarleg
Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.
Administrativt ansvarleg
Det matematisk-naturvitskaplege fakultet ved Institutt for biovitskap har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.