Introduksjon til design

Lågaregradsemne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Emnet er felles for programmets to studieretninger og danner grunnlag for hele studiet.

Formålet med emnet er å gi studentene en forståelse av designfaget og designerens muligheter for utvikling av samfunn ¿ med vekt på utforming av omgivelser og tilrettelegging for kommunikasjon og samhandling.

Et av emnets formål er å gi studentene verktøy for å jobbe i team. Gjennom oppgaver skal studentene prøve ut teamarbeid i praksis.

Studenten introduseres til studiets ulike fagområder, verksteder og verktøy. Tegning anvendes som en metode for utforming og formidling av konsept og ide.

I en introduksjon til designteori vil design bli satt i en vid samfunnssammenheng, med vekt på etiske, sosiale og verdimessige aspekter. Den store bredden av roller for design og designeren i samfunnet blir belyst med eksempler.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbytte:

Kunnskap

  • Har kjennskap til designfaglige verktøy, teknikker, metoder og uttrykksformer
  • Gjøre rede for fagfeltets egenart og designerens roller
  • Ha kjennskap til utviklingen av designfaget i et historisk perspektiv.

Ferdigheiter

  • Kunne bruke verksteder relatert til studieretningene
  • Bruke tegning for å kommunisere og planlegge
  • Studenten skal kunne arbeide utprøvende med ideer gjennom designfaglige verktøy, teknikker, metoder, uttrykksformer og virkemidler
  • Drøfte design i historisk og teoretisk sammenheng.

Generell kompetanse

  • Ta ansvar for egen læringsprosess under veiledning og i samarbeide med andre

Fulltid/deltid

Fulltid.

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor.

Undervisningssemester

Haust

Undervisningsstad

Campus Møllendal ved UiB.
Krav til forkunnskapar
Ingen
Krav til studierett
Opptak til dette emnet krever studierett i Bachelorprogrammet i design.
Arbeids- og undervisningsformer
Undervisning og læring skjer gjennom varierte arbeidsformer som inkluderer forelesninger, individuelt arbeid, gruppearbeid, workshops, veiledning og gjennomganger. Hvis mulig, legges det opp til befaring eller felles tur utenfor campusområdet.
Obligatorisk undervisningsaktivitet

Det kreves oppmøte til introduksjon og annonserte gruppegjennomganger, samt obligatorisk deltagelse i et gruppeprosjekt. Studenten skal også levere en teoretisk tekst.

(ved bestått kan studenten melde seg til vurdering)

Vurderingsformer

Skriftlig og visuell innlevering ut frå oppgaver gitt i emnet, maks 20 sider inkl. 1000 ord .

(Innlevering/Hjemmeeksamen)

Karakterskala
Bestått / ikkje bestått.
Vurderingssemester
Haust.
Litteraturliste
Litteraturlista vil vere klar innan 01.07. for haustsemesteret og 01.12. for vårsemesteret.
Emneevaluering
Emnet evalueres hvert tredje år iht UiBs kvalitetssystem.
Administrativt ansvarleg
Fakultet for kunst, musikk og design v/ Institutt for design har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.