Masteroppgåve

Masteremne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Mål:

Ferdige kandidatar skal ha fått solide vitskaplege funderte kunnskapar og kompetanse i data science. Dei skal ha fått ei god innføring i vitskaplege arbeidsmåtar og trening i sjølvstendig arbeid med omfattande og krevjande faglege oppgåver. Du vil ha utvikla spisskompetanse innan eitt fagområde samt god oversikt over andre fagområde.

Innhald:

Programstyret på masterprogrammet og rettleiarane skal sørge for at det til kvar tid finst eit tilbod av definerte oppgåveprosjekt. Oppgåveprosjekt som vert tilbydd er vanlegvis utforma i ein dialog mellom rettleiar og student og deretter godkjent av programstyret med tanke på utforminga og omfanget av oppgåva (dvs oppgåva skal kunne gjennomførast innan normert tid). Oppgåveprosjekt kan og vere forhandsgodkjent av programstret.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

  • opparbeider brei fagleg fordjuping innan fagområdet data science og spesialisert innsikt knytt til masteroppgåva

Ferdigheiter

Studenten

  • meistrar å planleggje og gjennomføre sjølvstendig arbeid under rettleiing og i tråd med gjeldande forskingsetiske normer og reglar
  • meistrar både munnleg og skriftleg formidling av eigne og andres forskingsresultat
  • kan vurdere eigne og andres forskingsresultat
  • kan hente inn, analysere og nytte ny kunnskap innan data science

Generell kompetanse

Studenten

  • meistrar kildevurdering, kritisk vurdering av faglitteratur og kritisk vitskapeleg tenking
  • kan reflektere over sentrale etiske og vitskapelege problemstillingar i eige og andres arbeid

Studiepoeng, omfang

30 studiepoeng

Undervisningssemester

Haust og vår
Krav til forkunnskapar
Tilrådde forkunnskapar
Ingen
Studiepoengsreduksjon
Ingen
Krav til studierett
Emnet er avgrensa til studentar opptekne på studieprogrammet data science (sivilingeniør), master, 5 år.
Arbeids- og undervisningsformer
Individuell forsking med støtte av rettleiar
Vurderingsformer

Etter at masteroppgaven er innlevert og godkjent, avsluttes studiet med en muntlig mastergradseksamen. Denne eksamen består av en offentlig presentasjon på rundt 30 minutter hvor studenten selv gir en oversikt over oppgaven. Sensurkomité og veileder skal være til stede ved den offentlige presentasjonen. Deretter følger en muntlig eksa-minasjon/samtale med sensurkomité og veileder om oppgaven.

Før presentasjonen skal det være satt en karakter på oppgaven. Presentasjonen kan sammen med den påfølgende muntlige eksaminasjonen/samtalen være justerende på den endelige karakteren på oppgaven. Det er den endelige karakteren som gjøres kjent for kandidaten og som kommer frem på karakterutskriften.

Karakterskala
Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.
Vurderingssemester
Høst/vår
Programansvarleg
Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.
Administrativt ansvarleg
Det matematiske naturvitenskapelige fakulte v/ Institutt for informatikk har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.