Livsløpsanalyse

Lågaregradsemne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Mål og innhald

Studentene skal forstå hva livsløpsanalyse er og kunne bruke slik metodikk til aktuelle problemstillinger innen energifeltet. Forelesningene gir oversikt over både produkt-relatert livsløpsanalyse inkludert livsløpskostnader, miljøpåvirkning og ressursbruk, samt livsløpsanalyse som inkluderer indirekte konsekvenser med spesiell relevans for reguleringer og politikkutforming. Øvelsene inkluderer praktisk bruk av tilgjengelige datasett og programvare. Semesteroppgave vil normalt inkludere gjennomføring av livsløpsanalyse med slikt verktøy.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

Studenten

  • kan redegjøre for utviklingen av livsløpsanalyse som fag brukt på industrielle produkter og prosesser og som grunnlag for reguleringer og politikkutforming
  • kjenner aktuelle datakilder for energi-relaterte livsløpsanalyser

Ferdigheiter

Studenten

  • er i stand til å planlegge livsløpsanalyse for aktuelle energikilder, energibærere og energisystemer
  • kan gjennomføre livsløpsanalyser med tilgjengelig programvare og datasett (Ecoinvent)

Generell kompetanse

Studenten

  • kan forstå systemgrenser for gitte problemstillinger i livsløpsanalyse, inkludert skille mellom direkte og indirekte komponenter
  • er kvalifisert til å analysere alternative livsløpsanalyser
  • har opparbeidet trening i kritisk tenkning omkring bærekraft, materialbruk og miljøkonsekvenser

Studiepoeng, omfang

10 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Vår

Undervisningsstad

Bergen
Krav til forkunnskapar
Ingen.
Tilrådde forkunnskapar
Ingen
Studiepoengsreduksjon
Ingen
Krav til studierett
For oppstart på emnet er det eit krav om at du har ein studierett knytt til Integrert masterprogram i energi (sivilingeniør) eller Bachelorprogrammet i kjemi ved Det matematisk-naturvitskaplege fakultet.
Arbeids- og undervisningsformer

Undervisninga gis i form av førelesningar, gruppeøvingar og obligatoriske oppgaver

  • Forelesninger: 2 timar per veke
  • Øvelser: 2 timar per veke
Obligatorisk undervisningsaktivitet

Obligatorisk semesteroppgave.

Obligatorisk munnleg framlegging av semesteroppgave.

Semesteroppgave må vere presentert og innlevert innan oppgitt dato.

Godkjent innlevering og presentasjon av semesteroppgave gir rett til å ta eksamen.

Godkjent obligatorisk semesteroppgave er gyldig i 3 påfølgande semester etter godkjenninga.

Vurderingsformer

I emnet nyttar ein følgjande vurderingsformer:

Skriftleg skuleeksamen 4 timar.

Karakterskala
Ved sensur vert karakterskalaen A-F nytta.
Vurderingssemester
Det er ordinær eksamen kvart semester. I semesteret utan undervisning er eksamen tidleg i semesteret.
Litteraturliste
Litteraturlista vil vere klar innan 01.07. for haustsemesteret og 01.01. for vårsemesteret.
Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

I utgangspunktet vil referansegruppe bli brukt årleg.

Hjelpemiddel til eksamen
Enkel kalkulator i samsvar med modell oppført i reglane ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.
Programansvarleg
Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.
Emneansvarleg
Emneansvarleg og administrativ kontaktperson finn du på Mitt UiB, kontakt eventuelt energi-siving@uib.no
Administrativt ansvarleg
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Kjemisk institutt har det administrative ansvaret for emnet.