Miljø og energi

Masteremne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

ENERGI230 har som mål å gi studentene en grundig forståelse av det komplekse forholdet mellom energiproduksjon, dens bruk og dens miljøimplikasjoner. Gjennom forelesninger, quizer og gruppearbeid utforsker studentene tema som energiovergang, klimaendringer, atmosfærisk forurensning og karbonsyklusen. I tillegg brukes casestudier for å undersøke fornybare energikilder, innendørs forurensning og miljøavtrykket av energirelaterte aktiviteter. Ved å studere verknader av vindenergi, energitransport og materialer brukt i energiovergangen sikrer kurset at studentene ikkje berre forstår dagens energi-miljøutfordringer, men òg føresjå den framtidige utviklinga innan dette feltet.

Læringsutbyte

Etter fullført kurs skal studenten ha følgjande læringsutbytte definert i form av kunnskap, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • kan beskrive miljøpåvirkninga frå ulike energiproduksjonssystem og deira bruk.
 • forstår konseptet og konsekvensene av avkarbonisering av energisektoren.
 • kan liste opp og diskutere bevis for og tydninga av klimaendringer.
 • kan forklare korleis miljøfaktorer påverka effektiviteten og gjennomførbarheten av variable fornybare energikilder.

Ferdigheter

Studenten

 • kan visuelt representere forholdet mellom energiovergang og dens innvirkning på klimaendring.
 • kan effektivt få tilgang til, hente ut og benytte data fra åpne nettbaserte databaser for klimaprojeksjoner for å informere energipolitiske beslutninger.
 • kan kritisk tolke og analysere resultater fra sammendrag angående miljøpåvirkningen av energiutvinning, transformasjon og bruk.

Generell kompetanse

Studenten

 • kan diskutere kompleksitetene og utfordringene knyttet til miljøpåvirkningen av energiforbruk fra forskjellige perspektiver.
 • kan delta i informerte debatter om nåværende utfordringer og potensielle løsninger for energiovergangsscenarier.
 • kan formidle og forklare prinsippene, utfordringene og miljøkonsekvensene av energiproduksjon og bruk til personer uten spesialisert kunnskap på feltet.

Studiepoeng, omfang

10

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningssemester

Haust, blir undervist neste gang hausten 2023.
Emnet inngår i undervisningsopptaket.
Meir informasjon: www.uib.no/matnat/utdanning/studiehverdag/undervisningsopptaket
Krav til forkunnskapar
Tilrådde forkunnskapar
Ingen
Studiepoengsreduksjon
Ingen
Krav til studierett
For oppstart på emnet er det eit krav om at du har ein studierett knytt til Integrert masterprogram i energi (siv.ing) ved Det matematisk-naturvitskaplege fakultet eller masterprogrammet i Bærekraft med spesialisering i energiomstilling og klimaendringer ved det Humanistiske fakultet.
Arbeids- og undervisningsformer
Undervisninga gis i form av førelesningar, gruppeøvingar og obligatoriske oppgåver. Delar av øvingstida vil bli nytta til prosjektarbeid.
Obligatorisk undervisningsaktivitet

Øvingane må vere godkjent.

Obligatoriske arbeidskrav er gyldig i semesteret dei blir godkjent og i eit påfølgjande semester.

Vurderingsformer

Mappevurdering

Mappa består av:

 • Quiz, tel 30 % av sluttkarakteren
 • Skriftleg eksamen, 4 timar, tel 70 % av sluttkarakteren

Poengsummar frå delvurderingane blir rekna saman for å bestemme sluttkarakteren i emnet. Delvurderingane må vere bestått for å bestå emnet.

Karakterskala
Ved sensur vert karakterskalaen A-F nytta.
Vurderingssemester
Det er ordinær eksamen kvart semester. I semesteret utan undervisning er eksamen tidleg i semesteret.
Litteraturliste
Litteraturlista vil vere klar innan 01.07. for haustsemesteret og 01.01. for vårsemesteret.
Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Referansegrupper vil bli nytta årleg.

Hjelpemiddel til eksamen
Enkel kalkulator er tillatt, i samsvar med modellar som vert angitt i fakultetet si regelsamling.
Programansvarleg
Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.
Emneansvarleg
Emneansvarleg og administrativ kontaktperson finn du på Mitt UiB, kontakt eventuelt studieveileder@gfi.uib.no.
Administrativt ansvarleg
Det matematisk-naturvitskapelige fakultet ved Geofysisk institutt har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.