Grunnleggjande reservoarfysikk

Masteremne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Mål:

Emnet har som mål å gje studentar interessert i Energi- og petroleumsteknologi, samt energiomstilling og CO2 lagring, eit godt og breitt grunnlag i omgrep og likningar for fleirfasestraum i porøse medium (olje- og gassreservoar). Emnet skal gje eit fagleg fundament for å forstå olje- og gass sin plass i noverande og framtidig energiforsyning og vise korleis petroleumsproduksjon kan endrast mot ein meir karbonnøytral energiproduksjon. Emnet gir oversikt over alternative energikjelder for framtida og relevant kunnskap omkring CO2 lagring og energiomstilling.

Innhald:

Emnet gir ei innføring i generell reservoarfysikk med vekt på dei fysiske prosessar som ligg til grunn for petroleumsproduksjon. Grunnleggjande petrofysiske omgrep og likningar som blir gjennomgått er absolutt og relativ permeabilitet, fuktpreferansar, kapillartrykk, kjerneanalyse og brønnlogging. Det bli diskutert og framlagt ulike teknologiar for optimalisert produksjon av petroleum. Nye teknologiar for reduksjon av karbonavtrykk i petroleumsproduksjon, inklusivt CO2 fangst og lagring (CCUS) blir særleg vektlagt. Alternative energiressursar vil bli presentert og diskutert i lys av olje- og gass produksjon.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

Ved fullført emne skal studenten kunne:

 • greie ut om sentrale tema innan reservoarfysikk
 • forklare eigenskapar ved porøse medium, med fokus på olje- og gassreservoar
 • beskrive fleirfasestraum i porøse medium med hovudvekt på oljeproduksjon
 • gjere greie for innverknad på straum i porøse bergartar frå parametrar som permeabilitet, trykk, temperatur, kapillartrykk, relativ permeabilitet og fuktpreferanse
 • forklare prinsippa ved brønnlogging
 • gje framtidsperspektiva for korleis petroleumsproduksjon blir del av energimiksen
 • presentere nye teknologiar for olje- og gassproduksjon for lågkarbon energiproduksjon med CO2 fangst og lagring (CCUS)

Ferdigheiter

Studenten skal kunne:

 • beherske og forstå matematiske og fysiske beskrivelsar av fleirfasestraum i porøse mediar
 • gjennomføre analyse av olje- og gass produksjon
 • bidra til gjennomføring av økt oljeutvinningsprosjekter
 • bidra til utvikling av berekraftige teknologiar for lågkarbon energiproduksjon frå petroleumsressursar

Generell kompetanse

 • Studenten skal kunne forstå og gje bidrag til aktivitetar for drift og produksjon av olje- og gassreservoar.
 • Studenten skal kunne bidra i energiskiftet mot meir berekraftig energiproduksjon frå fossile energikilder.

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Master

Undervisningssemester

Haust

Undervisningsstad

Bergen
Krav til forkunnskapar
Ingen
Studiepoengsreduksjon
PTEK211: 10 studiepoeng
Krav til studierett
For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet http://www.uib.no/matnat/52646/opptak-ved-mn-fakultetet
Arbeids- og undervisningsformer

Undervisninga gis i form av førelesningar

Aktivitet/ Tal på timar pr. Veke: 3

Aktivitet/ Tal på veker: 14

Obligatorisk undervisningsaktivitet
Ingen obligatoriske aktivitetar
Vurderingsformer

I emnet nyttar ein følgjande vurderingsformer:

 • Munnleg eksamen
Karakterskala
Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.
Vurderingssemester
Det er ordinær eksamen kvart semester. I semesteret utan undervisning er eksamen tidleg i semesteret.
Litteraturliste
Litteraturlista vil vere klar innan 01.07. for haustsemesteret og 01.01. for vårsemesteret.
Emneevaluering
Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.
Hjelpemiddel til eksamen
Ingen
Programansvarleg
Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.
Emneansvarleg
Emneansvarleg og administrativ kontaktperson finn du på Mitt UiB, kontakt eventuelt studiekonsulenten på instituttet.
Administrativt ansvarleg
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet v/ Institutt for fysikk og teknologi har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.