Introduksjon til fleirfasesystem

Masteremne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Mål

Emnet gir ein innføring til fleirfasesystem i prosessindustrien. Det skal formidle forståing av grunnleggende matematiske modeller og hvordan de kan brukes for å løse praktiske problemer.

Innhald

Emnet omfattar: Impulstransport i og mellom kontinuerlege (fluid) og disperse (boblar, dråpar eller faste partiklar) faser, nytta på fleirfase strøymningsfenomen. Varme- og masseoverføring mellom kontinuerte og disperse faser, nytta til dømes på kontakttårn. Kjemisk reaksjon med samstundes transport av moment, varme og masse mellom fasane, nytta på fleirfasereaktorar.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

Studenten

  • forklare dei basale typane flerfasereaktorar i prosessindustrien
  • kan rekne på enkle kjemiske flerfasereaktorar
  • kan utvikle enkle matematiske modeller i flerfasestrømninger

Ferdigheiter

Studenten

  • kan kvantifisere utvekslinga av bevegelsesmengde, varme og materiale i dei separate fasene og mellom fasene i fleirfasesystem
  • kan rekne ut responstider og koplingsparameter for fleirfasesystem
  • kan forklare problemstillingane kring formuleringa av bevegelsesmengde-, energi- og materialbalansar for fleirfasesystem.

Generell kompetanse

Studenten

  • Kan indentifisere flerfasestrøminger i prosessindustrien og naturen
  • Kan anvende grunnleggende matematiske modeller i prosessindustrien

Undervisningssemester

Vår

Undervisningsstad

Bergen
Krav til forkunnskapar
ENERGI257 eller tidligere PTEK202
Tilrådde forkunnskapar
Studiepoengsreduksjon
PTEK241: 10 studiepoeng
Krav til studierett
For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet http://www.uib.no/matnat/52646/opptak-ved-mn-fakultetet
Arbeids- og undervisningsformer

Undervisninga gis i form av førelesningar og kollokvier.

Førelesningar / 4 timar pr. veke

Kollokvier / 2 timar pr. veke

Obligatorisk undervisningsaktivitet
To godkjente obligatoriske oppgåver. Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig i 3 påfølgjande semester etter godkjenninga.
Vurderingsformer
Skriftleg skuleeksamen på 4 timar.
Karakterskala
Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.
Vurderingssemester
Det er ordinær eksamen kvart semester. I semesteret utan undervisning er eksamen tidleg i semesteret.
Litteraturliste
Litteraturlista vil vere klar innan 01.07. for haustsemesteret og 01.01. for vårsemesteret.
Emneevaluering
Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.
Hjelpemiddel til eksamen

Enkel kalkulator tillatt i samsvar med modeller angitt i fakultetets regler.

Tillatte kalkulatormodeller inkluderer: Casio fx-82ES PLUS and Casio fx-82EX

Programansvarleg
Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.
Emneansvarleg
Emneansvarleg og administrativ kontaktperson finn du på Mitt UiB, kontakt eventuelt studiekonsulenten på instituttet.
Administrativt ansvarleg
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Institutt for fysikk og teknologi har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.