Termodynamiske metodar for separasjonsteknologi

Masteremne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Mål:

At studentene oppnår evne til systemtisk og analyttisk å utarbeide forslag til konrete prosessanlegg for å oppnå gitte kvalitetskrav på produktstrømmer basert på veldefinerte inngående strømmer av multi-komponente blandinger.

Innhald:

På grunnlag av termodynamikkens lover og prinsippene for konservering av masse og energi etableres det analytiske metoder for å designe nye prosessanlegg eller optimalisere eksisterende prosessanlegg som er helt eller i stor grad styrt av termodynamiske endringer. Ikkje-likevekts termodynamikk er også sentralt i kurset. Emnet gir ein gjennomgang av dei sentrale prosessane som inngår i prosessering av olje eller gass for å møte salskrav til dei ferdige produkta. Dei ulike prosessane blir skildra i detalj i forhold til dei fysiske lovane som styrer verkemåten for dei ulike einskildprosessane, og korleis desse fysiske lovene kan setjast i system i form av simuleringsverktøy for å skildra prosessane og koplinga mellom desse i større prosessanlegg. Den metodiske måten å analysere industrielle prosesser på er også anvendelig på naturlige prosesser og innholdet i kurset har derfor også anvedelser utover de konkrete industrieksemplene som belyses i kurset.

Emnet tar opp tema som

Termodynamikkens lover, konserveringslover, ikkje-likevektstermodynamikk, termodynamisk modellering, flytskjemaberegninger

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

Studentene

  • Kan analysere seg frem til optimale kombinasjoner av enhetsoperasjoner for å gjennomføre en ønsket oppsplitting av veldefinerte fødestrømmer i onskede produktkvaliteter
  • Kan evaluere hvilke ruter av endringer som er mest effektive i lys av fri energi som restriksjon på ønskede endringer i maasetransport mellom ulike faser
  • Kan bruke et flytskjemaprogram for å løse ut sammensatte prosessanlegg som simulerer reelle prosessanlegg

Ferdigheiter

Studentene

  • Beherskar termodynamikkens lover for seg sjølv og kombinerte versjoner av disse
  • Evner å sette termodynamiske lover i system saman med lover for konservering av masse og energi for finne best egnede ruter for forandringer fremm mot ønskede produkter

Generell kompetanse

Studentene

  • har tilstrekkelig nivå til å kunne analysere både industrielle og naturlige prosesser som innebærer overføring av masse og energi mellom ulike faser

Studiepoeng, omfang

10 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningssemester

Haust

Undervisningsstad

Bergen
Krav til forkunnskapar
Ingen
Tilrådde forkunnskapar
Studiepoengsreduksjon
PTEK231: 10 studiepoeng
Krav til studierett
For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet http://www.uib.no/matnat/52646/opptak-ved-mn-fakultetet
Arbeids- og undervisningsformer

Undervisninga gis i form av

Forelesninger/ 4 timar pr. veke

Øvinger/ 2 timer pr. veke

Prosjekt/14 timer

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Minst 2/3 av øvingene må innleveres og godkjennes for å få tilgang til eksamen. Prosjektet må være blant den godkjente delen.

Forelesninger og øvinger definerer pensum og studentene er selv ansvarlig for å oppdatere seg på hva som foreleses og gjennomgåes både i forelesningstimer og øvingstimer.

Vurderingsformer

I emnet nyttar ein følgjande vurderingsformer:.

  • Skriftleg eksamen (4 timar)
Karakterskala
Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.
Vurderingssemester
Det er ordinær eksamen kvart semester. I semesteret utan undervisning er eksamen tidleg i semesteret.
Litteraturliste
Litteraturlista vil vere klar innan 01.07. for haustsemesteret og 01.12. for vårsemesteret.
Emneevaluering
Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.
Hjelpemiddel til eksamen

Enkel kalkulator tillatt i samsvar med modeller angitt i fakultetets regler.

Tillatte kalkulatormodeller inkluderer: Casio fx-82ES PLUS and Casio fx-82EX

Programansvarleg
Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.
Emneansvarleg
Emneansvarleg og administrativ kontaktperson finn du på Mitt UiB, kontakt eventuelt studiekonsulenten på instituttet.
Administrativt ansvarleg
Institutt for fysikk og teknologi ved det matematisk-naturvitenskapelige fakultet har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.