Eksperimentelle metodar i reservoarfysikk

Masteremne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Målet med emnet er å kjenne til eksperimentelle metodar innan reservoarfysikk og forsking innan porøse medium. Studenten vil utføre eksperiment for måling av fysiske storleikar som porøsitet, permeabilitet, samt fluidfortrenging ved drenering og imbibibsjon i porøse bergartar. Studentar vil analysere og diskutere resultata og få kjennskap til korleis eksperimentelle data kan brukast til historietilpassing og parameterestimering i ein numerisk simulator. Kunnskap om fleirfasestraum i porøse bergartar er avgjerande for ei rekkje prosessar innan reservoar og geoenergi: 1) vellukka CO2-lagring, 2) redusert karbonavtrykk innan olje- og gassproduksjon, 3) utnytting av gasshydratar, 4) geotermisk energi, og 4) lagring av kjemisk og radioaktiv forureining.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

Studenten

 • kjenner til fundamentale eigenskapar ved reservoarbergartar og fluid.
 • har kjennskap til ulike eksperimentelle metodar innan reservoarfysikk.
 • kan forklare ulike parameterar sin innverknad på strøyming, produksjon og lagring av fluid i porøse bergartar.
 • har kjennskap til å bruka eksperimentelle data i numeriske simuleringar.

Ferdigheiter

Studenten

 • kan måle eigenskapane til porøse bergartar relatert til energiproduksjon- og lagring.
 • kan utføre eksperiment for å bestemme produksjon og lagringskapasitet i kjerneprøvar.
 • tolke eksperiment med fleirfasestraum i porøse bergartar.
 • gjennomføre kjerneanalyse på eiga hand.
 • kan bruke eksperimentelle data i ein numerisk simulator til historietilpassing og estimering av parametrar.

Generell kompetanse

Studenten

 • ivaretar HMS i planlegging og utføring av laboratoriearbeid
 • kan handtere og analysere eksperimentelle måledata.
 • kan skrive og gje tilbakemelding på vitskapelege rapportar.

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningssemester

Vår

Undervisningsstad

Bergen
Krav til forkunnskapar
PTEK211/ENERGI261
Tilrådde forkunnskapar
Ingen
Studiepoengsreduksjon
PTEK214: 10 studiepoeng
Krav til studierett
For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller eventuelle opptakskrav.
Arbeids- og undervisningsformer

Undervisninga gis i form av forelesingar, laboratorieøvingar og fagfellevurdering av lab. rapportar.
Forelesingar, 2 timar i veka i 10 veker inkludert fagfellevurdering

Laboratoriearbeid, 4-8 timar i veka i 4 veker.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Obligatorisk oppmøte på forelesingar og laboratorieøvingar.

Laboratorierapportar.

Dei obligatoriske aktivitetane er gyldige i 2 påfølgjande semester etter godkjenninga.

Vurderingsformer

I emnet nyttar ein følgjande vurderingsformer:

Laboratorierapportar, 50 % av karakteren
Munnleg eksamen, 50 % av karakteren

Karakterskala
Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.
Vurderingssemester

Vår.

Det veert arrangert tidleg eksamen hausten for studentar med gyldig fråvær.

Litteraturliste
Litteraturlista vil være klar 1. desember for vårsemesteret
Emneevaluering
Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.
Hjelpemiddel til eksamen
Ingen
Emneansvarleg
Emneansvarleg og administrativ kontaktperson finn du på Mitt UiB, kontakt eventuelt studieveileder.ppt@ift.uib.no
Administrativt ansvarleg
Det matematisk-naturvitskaplege fakultet ved Institutt for fysikk og teknologi har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.