Molekylær cellebiologi

Lågaregradsemne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Studenten skal tileigne seg kunnskap om bygnad og funksjon av eukaryote celler og deira kjemiske komponentar. Studentane skal også opparbeide innsikt i elementær cellefysiologi og korleis celler er oppbygd i ulike vev.

Læringsutbyte

Kunnskap
Kandidaten:

 • har brei kunnskap om korleis cella er oppbygd og dei kjemiske komponentane i cella
 • har brei kunnskap om funksjonen til cellekjerna og korleis DNA vert replikert og transkribert, og korleis gen vert regulert
 • har brei kunnskap om korleis cellas membransystem er bygd opp og deira funksjon
 • har generell kunnskap om funksjonen til mitokondria og til dei andre organellene
 • har generell kunnskap om cytoskjelettet
 • har brei kunnskap om korleis celledelinga er regulert.
 • har grunnleggjande kunnskap om genetikk og arv
 • har generell kunnskap innanfor histologi
 • har generell kunnskap om cellefysiologi med fokus på plasmamembranen
 • kjenner fordelinga av vatn i kroppen
 • forstår omgrepa løysemiddel, vatnløysing, kolloid, suspensjon
 • har god kunnskap om samansettinga av blodplasma: protein, ion
 • har god kunnskap om membrantransport, diffusion, osmose, osmotisk trykk, tonisitet
 • har kunnskap om strukturen til aquaporinas struktur og funksjonen deira
 • har brei kunnskap om cellevolumregulering
 • har brei kunnskap om ionekanalar og deira struktur og funksjon
 • har kunnskap om kva som vert meint med membranpotensial
 • har brei kunnskap om korleis extracellulær matrix er oppbygd
 • har god kunnskap om biosyntesen av nitrogenmonooksid (NO)
 • kjenner funksjonsmekanismar relatert til nitroglyserin og sildenafil (Viagra)

Ferdigheiter

Kandidaten:

 • kan nytte fagleg kunnskap til å vurdere biokjemisk og cellebiologisk metodikk
 • kan kjenne att ulike typar celleorganisering i vev
 • kan finne, vurdere og vise til fagstoff, og framstille dette slik at det belyser ei relevant problemstilling
 • kan handtere og bruke lysmikroskopi for histologiske analysar


Generell kompetanse

Kandidaten:

 • kan formidle sentralt fagstoff innan cellulær bygnad, cellulære funksjonar og reguleringsmekanismar
 • kan utveksle synspunkt og erfaringar med andre med bakgrunn innanfor faget
 • kjenner til forskingsprosessar innan cellebiologi

Undervisningssemester

Vår
Studiepoengsreduksjon
MOL100 (2sp), MOL201 (5sp), MOL202 (5sp)
Krav til studierett
Integrert masterprogram i farmasi og Bachelorprogram i ernæring.
Arbeids- og undervisningsformer
Førelesingar, spørjetime og histologikurs (rundt 60 timar totalt). I tillegg kjem organiserte og delvis leia kollokvium. Emnet går over 7-8 veker.
Obligatorisk undervisningsaktivitet
Deltaking på histologikurset er obligatorisk. Journalane må vere godkjende før studentane kan gå opp til eksamen. Studentane vert oppmoda til å delta på førelesingar og kollokvium.
Vurderingsformer

4 timar skriftleg eksamen.

Karakterskala
A-F
Emneevaluering
Skriftleg evaluering ved bruk av elektronisk evalueringsverktøy.
Hjelpemiddel til eksamen
Enkel tospråkleg ordbok som må vere kontrollerbar, dvs. at det eine språket må vere engelsk eller et skandinavisk språk.