Planlegging og samfunn

Masteremne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Studentane skal trenast i å forstå samfunnsplanlegging i lys av globalisering og kompleksitet forårsaka av samspelet mellom lokale og globale prosessar.

Kurset gir ei innføring og fordjuping i nyare kritisk planleggingsteori. Det vert lagt særleg vekt på å få fram kva respons lokal og regional samfunnsplanlegging møter og kan møte den global flyten av idear, kapital og menneske med. Ei sentral problemstilling i kurset er kva det vil seie å planlegge innanfor romleg kompleksitet. Kurset vektlegg såleis korleis ulike geografiske nivå spelar inn i lokale og regionale planleggingsprosessar. Det blir lagt særleg vekt på korleis new public management og nyliberalistiske styringssystem samspelar med politiske og ideologiske tilhøve, det økonomiske, det sosiale og materielle tilhøve. I undervisinga blir det lagt vekt på å eksemplifisere og å dikutere ulike praktiske og teoretiske tilnærmingar innan planlegging i lys av kontekstuelle føresetnader.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

  • kan gjere greie for nyare utvikling i samfunnsplanlegginga og for ulike kritiske tilnærming til og teoriar om planlegging og byutvikling.
  • kan nytte relevante urbane teoriar for å diskutera byer og byutvikling i relasjon til urban endring.
  • kan nytta relevante teoriar om formelle og uformelle strategiar for endring i byen (for eksempel planlegging, taktiske intervensjonar, praksisar).
  • kan drøfte sentrale sosiale, økonomiske og klima/miljømessige trendar og utfordringar som byer og samfunnsplanlegginga generelt står ovanfor i dag.

Ferdigheiter

Studenten

  • kan nytte relevant teori for å analysere empiriske case
  • kan forslå og grunngjere val av spesifikke strategiar og intervensjonar i byen.
  • kan gjere nytte av ulik urban teori relatert til byutvikling og planlegging som ein tolkingsramme for problemstillingar knyt til samfunnsplanlegging og byutvikling.

Generell kompetanse

Studenten

  • kan arbeide sjølvstendig med praktisk og teoretisk problemløysing.
  • kan presentere og diskutera (skriftlig og munnleg) faglege problemstillingar og analyser.

Studiepoeng, omfang

10 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Master (etter- og videreutdanning)

Undervisningssemester

Haust

Undervisningsstad

UiB
Krav til forkunnskapar
Bachelorgrad eller tilsvarande.
Tilrådde forkunnskapar
 Grunnleggande kunnskap i geografi og samfunnsvitskap og basiskjennskap til samfunnsplanlegging.
Studiepoengsreduksjon
Full poengreduksjon med GEO328
Krav til studierett
For oppstart på emnet må du søkt og fått opptak til dette videreutdanningsemnet via UiB Videre.
Arbeids- og undervisningsformer

Totalt 7 førelesningar/verkstader/ekskursjon à 4-6 timer

Totalt 4 seminar à 2 timer

Obligatorisk undervisningsaktivitet
Ingen
Vurderingsformer

3 skriftlige oppgåver som samen utgjer grunnlaget for endeleg karakter: Oppgåve 1 (20%); Oppgåve 2 (30 %); Oppgåve 3 (50%).

Alle delar må vere bestått for å få karakter i emnet.

Eksamensoppgåva vil bli gitt på undervisningsspråket i emnet.
Eksamenssvaret kan leverast på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala
A-F
Vurderingssemester

Haust

Studentar med gyldig fråvær slik det er definert i UiB-forskrifta § 5-5 kan søke om utsett innleveringsfrist for kvar oppgåve. Søknaden må sendast før fristen for å levere er gått ut.

Litteraturliste
Litteraturlista vil vere klar innan 01.07. for haustsemesteret og  01.12. for vårsemesteret.  
Emneevaluering
Alle emne blir evaluert i tråd med UiBs kvalitetssystem for utdanning.
Programansvarleg
Programrådet har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.  
Administrativt ansvarleg
Det samfunnsvitskaplege fakultet ved Institutt for geografi har det administrative ansvaret for emnet.