Masteroppgåve i meteorologi og oseanografi

Masteremne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Dette kurset gir studenten formell opplæring i å implementere selvstendig forskning innenfor et spesialisert forskningsområde, ved bruk av eksperimentelle og/eller teoretiske, numeriske og andre egnede metoder. Gjennom dette studiet skal studentens evne til kritisk tenkning, og ferdigheter i bruk av vitenskapelig metode utvikles, samt skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner. Studentene oppfordres til aktivt å utvikle oppgavens tema i dialog med veileder(e). Alternativt kan temaet for masteroppgaven velges fra en liste foreslått for hver studiespesialisering, eller fra relevante eksterne institusjoner.

Læringsutbyte

Studenten skal ha følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generelt

kompetanse ved slutten av dette kurset:

Kunnskap

Studenten

  • demonstrerer en solid generell forståelse av meteorologi og/eller oseanografi, spesielt innenfor den valgte fordypningen
  • demonstrerer en detaljert forståelse av aktuell vitenskapelig litteratur som er relevant for studentens masterprosjekt
  • vet hvordan man kan bidra med ny kunnskap til fagfeltet meteorologi og/eller oseanografi ved hjelp av den vitenskapelige metoden
  • kjenner de etiske standardene som er relevante for vitenskapelig forskningsarbeid

Ferdigheter

Studenten

  • er i stand til å planlegge og gjennomføre eksperimentelt, teoretisk eller numerisk arbeid under veiledning og i samsvar med etiske retningslinjer for forskning
  • er i stand til å innhente vitenskapelige data, å få egne resultater fra dataanalyse og å dokumentere utført arbeid
  • kan kritisk vurdere egne eksperimentelle, teoretiske og numeriske resultater, også i sammenheng med andres vitenskapelige arbeid

Generell kompetanse

Studenten

  • utvikler måter for kritisk, vitenskapelig tenkning
  • kan reflektere over virkningen av eget arbeid på andres arbeid
  • er i stand til å formidle resultater oppnådd fra egen forskning både muntlig og skriftlig til et vitenskapelig og et bredere publikum
Krav til forkunnskapar
Opptak på masterprogrammet i meteorologi og oseanografi.
Krav til studierett
For å ta emnet kreves opptak på masterprogrammet i meteorologi og oseanografi ved Geofysisk institutt ved Det matematisk-naturvitskaplege fakultet.
Arbeids- og undervisningsformer
Studentene utfører veiledet/veiledet vitenskapelig forskningsarbeid på det valgte temaet, dokumentert i en skriftlig masteroppgave. Studentene deltar på vanlige masterseminarmøter hvor de presenterer fremdriftsrapporter for andre studenter.
Vurderingsformer

Masterstudiet avsluttes med muntlig mastereksamen etter at oppgaven er levert og godkjent. Denne eksamen består av en offentlig presentasjon på ca 30 minutter, hvor studenten gir en oversikt over oppgaven. Sensor, veileder(e) og intern(e) sensor(er) bør normalt være tilstede ved den offentlige presentasjonen.

En ikke-offentlig muntlig eksamen/samtale om oppgaven bør følge presentasjonen. Oppgaven bør ha en tentativ karakter basert på et evalueringsskjema utfylt av sensorer før presentasjonen. Presentasjonen, sammen med muntlig eksamen/samtale, kan justere karakteren på oppgaven. Kun den endelige karakteren gjøres kjent for studenten, og vises på karakterutskriften.

Oppgaven skal leveres senest en måned før 4. semester.

Karakterskala
Karakterskalaen er A til F. Der A er den høyeste beståtte karakter og F er stryk.
Vurderingssemester
Det er ordinær eksamen kvart semester