Geokjemiske System: Byggjesteinar av Jord og Liv

Lågaregradsemne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Jorda er ein dynamisk planet med fire hovudsystem: atmosfæren, hydrosfæren, litosfæren og biosfæren. Kjemiske element og forbindelser samhandlar og syklar gjennom desse ulike sfærane, og påverkar til slutt samansetninga og utviklinga av planeten vår og livet som lever på den.

I dette kurset utforskar studentane byggjesteinane til desse geokjemiske systema, frå skalaen til ein atomkjerne og celler i levande organismar til minerala som utgjer litosfæren. Den har som mål å gi den grunnleggjande kunnskapen som trengst for å forstå interaksjonar mellom jordas system og utviklinga av desse gjennom geologisk tid.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse. 

Kunnskapar

Studenten kan:

 • Forklare opphavet til dei kjemiske grunnstoffa og representasjonen deira i det periodiske systemet
 • Skille mellom atom, ion og isotopar og undersøk fordelinga deira på jorda
 • Forklare kvifor og korleis kjemiske element blir kombinerte for å danna mineral
 • Gjenkjenne og beskriva dei grunnleggjande eigenskapane og kjemien til steindannande mineral
 • Forklare dei grunnleggjande prinsippa for evolusjonen og mangfaldet i livet
 • Beskrive dei grunnleggjande molekylære prinsippa i livet

Ferdigheiter

Studenten kan:

 • Bruke det periodiske systemet som eit verktøy for å føreseia elementsåtferd
 • Beregne enkle mineralformlar frå geokjemiske analysar
 • Identifisere og beskriv dei steindannande minerala i handprøver
 • Konstruere enkle fylogenetiske tre frå ekte data

Generell kompetanse

Studenten kan:

 • Evaluera og samanlikna informasjon frå kjelder på nettet
 • Effektivt bruka grafiske og visuelle hjelpemiddel for å presentera funn
 • Bruke presist vitskapleg språk for å kommunisera resultat
 • Vurdere usikkerhet ved hjelp av resampling
 • Vise evne til å fungera individuelt og i samarbeid med andre
 • Gi konstruktiv tilbakemelding og gjer produktiv bruk av peer-feedback

Studiepoeng, omfang

10 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Haust

Emnet har eit avgrensa tall på plassar og inngår i undervisningsopptaket. Meir info: www.uib.no/matnat/utdanning/studiehverdag/undervisningsopptaket

Undervisningsstad

Bergen
Krav til forkunnskapar
Ingen.
Tilrådde forkunnskapar
Studiepoengsreduksjon
10 sp overlapp med GEOL103
Krav til studierett
For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller ev. opptakskrav.
Arbeids- og undervisningsformer
Kurset inkluderer undervisningsaktivitetar i eit teambasert seminarrom i 6 timar per veke. 6 timar til per veke er forventa brukt på sjølvstudium og mappearbeid.
Obligatorisk undervisningsaktivitet

Det er obligatorisk oppmøte og innlevering av oppgåver til alle kursaktivitetar. Me har som mål å sikra at alle studentar har like høve til å delta i dei obligatoriske aktivitetane i dette kurset.

Godkjende obligatoriske oppgåver er berre gyldige i undervisningssemesteret.

Vurderingsformer

Mappevurdering (oppgåver, rapport med fagfellevurdering, presentasjonar, kviss, etc.).

Det er ikkje mogleg å klaga på karakteren på denne mappevurderinga. Dette er fordi ein stor del av vurderinga i dette kurset går føre seg i klasserommet og ikkje ville vore mogleg å revurdera.

Karakterskala
Karakterskalaen som blir brukt er A til F. Karakter A er høgaste bestått karakter i karakterskalaen, karakter F er ikkje bestått.
Vurderingssemester
Vurdering blir berre tilboden i sjølve semesteret undervisning blir gitt.
Litteraturliste
Litteraturlista vil vere klar innan 01.07. for haustsemesteret og 01.12. for vårsemesteret.
Emneevaluering
Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.
Programansvarleg
Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.
Emneansvarleg
Emneansvarleg og administrativ kontaktperson finn du på Mitt UiB, kontakt eventuelt Studierettleiar@geo.uib.no
Administrativt ansvarleg
Det matematisk naturvitskaplege fakultet v/ Institutt for Geovitskap har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.