Innføring i strukturgeologi og tektonikk

Lågaregradsemne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Mål
Strukturgeologi og tektonikk omhandler deformasjon av jordskorpen og litosfæren. Kurset har som mål å introdusere bachelorstudenter for de grunnleggende prinsippene, aspektene og metodene innen strukturgeologi. Det overordnede målet er å gi studentene en god forståelse av hvordan bergarter deformeres innen de ulike nivåene av litosfæren. Studentene vil utvikle en grunnleggende forståelse av hvordan bergarter deformeres ved ulike temperaturer og trykk på ulik skala. Studentene studerer ulike geometrier og strukturer, og lærer hvordan disse kan relateres til duktile og sprø deformasjonsregimer, med hovedfokus på regionalgeologien i Bergen.

Innhold
Kurset inkluderer en grunnleggende innføring i og kvantifisering av spenning og formforandring, geometrisk beskrivelse og klassifisering av sprø og duktile strukturer, inkludert forkastninger og folder i ekstensjons-, strike-slip-, og kontraksjonsregimer, aspekter relatert til reologi av Jordens litosfære ved forskjellige temperatur- og trykkforhold, prosesser relatert til fjellkjededannelse, samt konsentrasjon av deformasjon i skjærsoner. Gjennom ekskursjoner i Bergensområdet vil studentene få praktisk erfaring på en rekke geologiske strukturer. I en rekke øvelser vil studentene lære hvordan en tolker geologiske kart, konstruerer geologiske tverrsnitt og hvordan en plotter og bruker strukturgeologiske data for å løse grunnleggende geologiske problemer.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:
Kunnskaper
Studenter vil kunne

 • Vise en grunnleggende forståelse av spenning, formforandring og reologi i Jordens litosfære
 • Forstå hvordan sprø og duktile strukturer, inkludert folder og forkastninger, beskrives og klassifiseres
 • Vite hvordan fjellkjeder og riftbassenger dannes
 • Vite hvordan en leser enkle geologiske kart og geologiske tverrsnitt
 • Forstå grunnleggende begreper innen strukturgeologi og tektonikk med hensyn til geologien i Bergensregionen

Ferdigheiter
Studenter kan

 • Definere spenning og formforandring, og relatere disse til geometrien i foldete og forkastede områder
 • Gjenkjenne ulike strukturer i ulike deformasjonsregimer
 • Måle, plotte og tolke enkle strukturgeologiske feltdata, og kan relatere disse til geologiske kart og profiler
 • Diskutere aspekter i strukturgeologi og tektonikk med hensyn til den lokale geologien i Bergen

Generell kompetanse
Studenter skal kunne

 • Utføre grunnleggende strukturgeologisk feltarbeid
 • Forstå og evaluere enkle strukturgeologiske data fra rapporter, kart og publikasjoner
 • Delta i enkle diskusjoner om strukturgeologi og tektonikk
 • Vite hvordan strukturgeologiske data skal dokumenteres i en skriftlig rapport

Undervisningssemester

Vår

Emnet har eit avgrensa tall på plassar og inngår i undervisningsopptaket. Meir info: www.uib.no/matnat/utdanning/studiehverdag/undervisningsopptaket

Undervisningsstad

Bergen, samt feltkurs i Bergensområdet.
Tilrådde forkunnskapar
Studiepoengsreduksjon
10 sp overlapp med GEOL104
Krav til studierett
For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet www.uib.no/matnat/52646/opptak-ved-mn-fakultetet
Arbeids- og undervisningsformer
 • Førelesningar, 2 timar/veke
 • Øvingar med veileding, 2 timar/veke
 • 3 dager feltarbeid
 • Obligatorisk undervisningsaktivitet
  Obligatorisk deltaking i alle øvingar og feltkursa. Godkjende obligatoriske aktivitetar er gyldig i tre (3) semester, inkludert semesteret dei var godkjende.
  Vurderingsformer

  I emnet nyttar ein følgjande vurderingsformer:

  • Øvingar, 40% av endeleg karakter
  • Avsluttande skriftleg eksamen (4 timar), 60% av endeleg karakter
  Karakterskala
  Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.
  Vurderingssemester
  Det er ordinær eksamen kvart semester. I semester utan undervisning er eksamen tidleg i semesteret. Ved eventuell tidleg eksamen i påfølgjande semester vil resultatet frå dei andre vurderingsdelane stå. Disse kan ikkje tas opp igjen i semester utan undervisning.
  Litteraturliste
  Litteraturlista vil vere klar innan 01.07. for haustsemesteret og 01.12. for vårsemesteret.
  Emneevaluering
  Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.
  Hjelpemiddel til eksamen
  Enkel kalkulator tillatt, i samsvar med modeller angitt i fakultetets regler; millimeterpapir, kalkerpapir, steronett, tegnestift.
  Programansvarleg
  Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.
  Emneansvarleg
  Emneansvarleg og administrativ kontaktperson finn du på Mitt UiB, kontakt eventuelt Studierettleiar@geo.uib.no
  Administrativt ansvarleg
  Det matematisk naturvitskaplege fakultet v/ Institutt for Geovitskap har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.