Introduksjon til teoretisk seismologi

Masteremne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Mål:

Det overordnede målet med dette emnet er å gi studenten et teoretisk grunnlag for videre studier innen anvendt seismikk og seismologi; samt bruk av eksisterende programmer for seismisk modellering.

Innhold:

Emnet gir en innføring i de grunnleggende begrep i teoretisk seismologi: Spenning og deformasjon, elastiske egenskaper, plane og sfæriske bølger, anisotropi og demping, refleksjon og transmisjon ved plane grenseflater, lagdelte medier, overflatebølger, stråleteori og diffraksjon, seismic sources.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskaper

Ved fullført emne skal studenten ha en dypere forståelse av de viktigste bølgefenomenene relevant for seismiske studier av bassenger og reservoarer, samt jordskjelvseismologi.

Ferdigheter Ved fullført emne skal studenten kunne:

  • forstå og være i stand til å reprodusere sentrale matematiske utledninger fra pensumlisten.
  • være i stand til å løse nye problemer og oppgaver basert på teorien fra pensum.
  • implementere sentrale deler av teorien i form av forskjellige dataprogrammer.
  • demonstrere grunnleggende ferdigheter innen seismisk modellering.

Generell kompetanse Studenten vil få trening i

  • matematiske modellering av fysiske fenomener generelt og seismiske bølgefenomener spesielt.
  • bruk av Matlab for numeriske beregninger.
  • å arbeide selvstendig og i samarbeid med andre.

Studiepoeng, omfang

10 stp.

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor - emnet er og relevant for masterstudentar.

Undervisningssemester

Haust

Undervisningsstad

Bergen
Krav til forkunnskapar

GEOV101

Instituttet kan vurdere fritak fra forkunnskapskravet ved søknad. Kontakt studiekonsulenten på Instituttet om dette er relevant for deg.

Tilrådde forkunnskapar
Studiepoengsreduksjon
10 sp overlapp med GEOF293 og GEOF296, 5 sp overlapp med GEOF272
Krav til studierett
For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet www.uib.no/matnat/52646/opptak-ved-mn-fakultetet
Arbeids- og undervisningsformer

Førelesningar, 2 timar/veke

Øvingar med hjelp, 2 timar/veke

Forelesningene legger vekt på (geo)fysisk forståelse og utledninger av sentrale formler, men inkluderer også uformelle demonstrasjoner og diskusjoner av mer anvendt karakter.

Øvingene inkluderer både oppgaveregning og implementering av sentrale deler av teorien i form av data-programmer (Matlab- eller Python-programmering). Øvingene er designet slik at studentene får kontinuerlig hjelp og tilbakemelding fra foreleser, samt trening i å samarbeide med hverandre.

Obligatorisk undervisningsaktivitet
Studentane må levera inn og få godkjent et antall skriftlege oppgåver for å få lov til å ta skriftleg eksamen. Desse oppgåvene er berre gyldige for semesteret kurset vert undervist og for påfølgjande semester (for tidleg eksamen påfølgjande semester). Dei obligatoriske innleveringane skal vere bestått for å avlegge skriftleg eksamen. Tilbakemeldingane på dei obligatoriske øvingane fungerer som ei formativ evaluering.
Vurderingsformer
I emnet benyttes følgende vurderingsform: Avsluttende skriftlig eksamen (4 timar). Det blir normalt stilt spørsmål fra øvingene under den avsluttende skriftlige eksamen. Dette fungerer som en summativ evaluering.
Karakterskala
Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.
Vurderingssemester
Det er ordinær eksamen kvart semester. I semesteret utan undervisning er eksamen tidleg i semesteret.
Litteraturliste
Litteraturlista vil vere klar innan 01.07. for haustsemesteret og 01.12. for vårsemesteret.
Emneevaluering
Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.
Hjelpemiddel til eksamen
Enkel kalkulator, jf. fakultets retningslinjer: www.uib.no/student/92511/hjelpemidler-p%C3%A5-eksamen#kalkulatorer
Programansvarleg
Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.
Emneansvarleg
Emneansvarleg og administrativ kontaktperson finn du på Mitt UiB, kontakt eventuelt Studierettleiar@geo.uib.no
Administrativt ansvarleg
Det matematisk naturvitskaplege fakultet v/ Institutt for Geovitskap har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.