Masteroppgåve i geovitskap

Masteremne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Masteroppgaven gir 60 studiepoeng og skal være en dokumentasjon av den forskningsmessige delen av masterstudiet i geovitenskap. Mastergradsoppgaven er vanligvis studentens første mulighet til et selvstendig, vitenskapelig forfatterskap.

Hvis du begynner på masterprogrammet i januar skal du levere masteroppgaven 20. november to år senere. Hvis du begynner i august er innleveringsfristen 1. juni to år senere.

Merk: Vi vil prøve å legge til rette for at alle masterstudenter får avlegge masteroppgave innen det forskningsfeltet de ønsker, men vi vil samtidig opplyse om at hver enkelt veileder har begrenset kapasitet og vi kan derfor ikke garantere dette dersom mange studenter ønsker oppgave innen det samme forskningsfeltet.

Masterprogrammet i geovitenskap har ingen offisielle studieretninger, men vi har definert fire ulike forskingsrområde du kan velge å fordype deg innan. Prosjektene som nye masterstudentar kan velje mellom befinn seg innan disse forskningsområdene:

  • geodynamikk og bassengstudier
  • Geokjemi og geologibiologi
  • geofysikk
  • kvartærgeologi og paleoklima

Innen oppmeldingfristen til emner, onsdag i uke 33 for høstsemesteret og onsdag i uke 2 for vårsemesteret, bør alle studenter ha funnet en veileder, og hvilke emner de skal ta første semester.

Fulltid/deltid

Masteroppgava kan gjennomførast som heilttidsstudium, eller som deltidsstudium. Du kan ikje studere på mindre belastning enn 50 %. Ta kontakt med din studierettleiar, dersom du treng ein tilpassa studieplan.

Studiepoeng, omfang

Masteroppgåva har eit omfang på 60 studiepoeng, tilsvarande eitt heilt studieår.

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningssemester

Vår og høst.

Undervisningsstad

Bergen
Krav til forkunnskapar
Ingen
Krav til studierett
For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til eit masterprogram/Ph.d-utdanninga ved Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller ev opptakskrav
Arbeids- og undervisningsformer
Masteroppgava består av ein forskingsdel og ein dokumentasjonsdel. Oppgåva vil inneholde datainnsamling, dataprosessering, tolking og diskusjon. Som dokumentasjon skal du skrive ei masteroppgåve etter IMRaD-form. Institutt for geovitskap har utarbeida ei momentliste for skriving av masteroppgave.
Vurderingsformer

Etter at masteroppgava er innlevert og godkjend, avsluttas studiet med ein munnleg mastergradseksamen. Denne eksamen består av ein offentleg presentasjon på rundt 30 minuttar der studenten sjølv gjev ei oversikt over oppgåva. Intern og eksern sensor, samt vegledar skal vere til stades ved den offentlege presentasjonen. Deretter følgjer ein munnleg eksaminasjon/samtale med sensorar og vegledar om oppgåva.

Før presentasjonen skal det vere satt ein karakter på oppgåva. Presentasjonen kan saman med den påfølgaende munnlee eksaminasjonen/samtalen vere justerande på den endelige karakteren på oppgåva. Det er den endelege karakteren som gjeres kjend for kandidaten og som kjem fram på karakterutskrifta.

Karakterskala
Ved sensur av masteroppgava, vert karakterskalaen A-F nytta.
Vurderingssemester
Det er ordinær vurdering kvart semester.
Programansvarleg
Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.
Administrativt ansvarleg
Institutt for geovitskap har ansvar for studieprogrammet. Ta gjerne kontakt med studierettleiar på programmet dersom du har spørsmål: Studierettleiar@geo.uib.no