Praksisutplassering i havteknologi

Lågaregradsemne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Mål

Emnet har som mål å gi studentene verdifull og relevant praktisk erfaring gjennom praksisutplassering i en bedrift eller forskningsvirksomhet relevant for havteknologi. Studentene skal være utplassert hos oppdragsgiver på faste dager i uken.

Innhold

I emnet skal studenten delta aktivt i en praksisutplassering hos en bedrift / forskningsaktivitet med arbeidsoppgaver som naturlig hører til innenfor studieprogrammet i havteknologi. Emnet skal gi praktisk forståelse for typiske arbeidsprosesser i en bedrift/ forskningsvirksomhet rettet mot havteknologi med anvendelser innen blant annet innen miljøovervåking, fiske-/havbruksteknologi, mineralutvinning og olje- og gass. Emnet skal gi mulighet til å reflektere over samspillet mellom fullførte teoretiske fag i utdanningsprogrammet og praktisk yrkesutøvelse innen havteknologi.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avsluttet emne ha følgende læringsutbytte definert i kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper

Studenten

 • har kunnskap om bedriftens/ institusjonens egenart og plass i samfunnet
 • kan redegjøre for arbeidsoppgaver og arbeidsmetoder i gjeldende praksisbedrift/ institusjon, samt beskrive bedriftskulturen og rollene til kolleger i praksisbedriften

Ferdigheter

Studenten

 • kan sette seg inn i tildelte arbeidsoppgaver, samt kommunisere og samarbeide med involverte parter for å løse disse
 • kan reflektere over egen faglig utøvelse
 • kan presentere arbeidet som er utført i praksisperioden skriftlig og muntlig

Generell kompetanse

Studenten

 • kan innordne seg etter krav som blir stilt i arbeidslivet
 • kan reflektere over egen kunnskap og læring, og reflektere over sin egen rolle i samarbeid med andre
 • kan kommunisere om sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig, muntlig og utveksle synspunkter og erfaringer med fagpersoner innenfor fagområdet.

Studiepoeng, omfang

10

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Haust og vår

Undervisningsstad

Bergen
Krav til forkunnskapar
HTEK101 Introduksjon til havmiljø.
Tilrådde forkunnskapar
Studiepoengsreduksjon
Ingen
Krav til studierett
For oppstart på emnet er det eit krav om at du har ein studierett knytt til Integrert masterprogram i havteknologi (sivilingeniør) ved Det matematisk-naturvitskaplege fakultet.
Arbeids- og undervisningsformer

Praksisutplassering i bedrift

Praksisarbeidet skal utgjøre to fulle arbeidsdager pr. uke fra starten til slutten av semesteret (14 uker). Dette tilsvarer 210 arbeidstimer. I tillegg kjem forarbeid, rapportering, presentasjoner og annet nødvendig arbeid i forbindelse med emnet. Det utarbeides en skriftlig kontrakt mellom studenten, Universitetet i Bergen og praksisbedriften. Skriftlig og muntlig rapportering skjer til kontaktperson ved Universitetet i Bergen.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Den obligatoriske undervisningsaktiviteten i kurset inkluderer følgjande:

 • Innlevering av timelister signert av kontaktperson i bedriften/forskningsinstitusjonen som oppfyller minstekravet for antall praksisarbeidstimer.

Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig i 2 påfølgande semester etter godkjenninga. Detaljerte retningslinjer og frister vert kunngjort ved oppstart for emnet.

Vurderingsformer

I emnet benyttes mappevurdering

Mappen baserer seg på følgjande delar:

 • 1 refleksjonsnotat (om mogleg med 1-2 vedlagte bilete) undervegs i praksisperioden.
 • Oppsummerande refleksjonsnotat etter endt praksisperiode.
 • Avsluttande munnleg presentasjon

Alle refleksjonsnotata må være godkjent før det vert gitt høve til å gjennomføre munnleg presentasjon av det faglege innhaldet i praksisperioden.

Heile mappa må være godkjent for å få karakteren "bestått" i emnet.

Karakterskala
Bestått/ikkje bestått
Vurderingssemester

Haust og vår.

Emnet vert gjennomført og vurdert berre i 2. studieår på Integrert masterprogram i havteknologi (sivilingeniør).

Litteraturliste
Ingen.
Emneevaluering
Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.
Hjelpemiddel til eksamen
Ingen
Programansvarleg
Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.
Emneansvarleg
Emneansvarleg og administrativ kontaktperson finn du på Mitt UiB, kontakt eventuelt studiekonsulenten på instituttet.
Administrativt ansvarleg
Det matematisk-naturvitskapelege fakultet ved institutt for fysikk og teknologi har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.