Utvalde emne i maskinlæring

Masteremne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Emnet tar for seg aktuelle tema innan maskinlæring. Innhaldet vil variere kvar gong det blir undervist.

Tema for hausten 2022: Advanced deep learning: metric learning and latent representations

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

Studenten

  • kjenner til dei sentrale metodane tilhøyrande feltet/temaet som blir tatt for seg

Ferdigheiter

Studenten

  • er i stand til å bruke dei sentrale metodane tilhøyrande feltet/temaet til å løyse konkrete problem

Studienivå (studiesyklus)

master/ph.d.

Undervisningssemester

Uregelmessig
Tilrådde forkunnskapar
INF264/INF283 eller tilsvarande.
Studiepoengsreduksjon
Ingen
Krav til studierett
For oppstart på emnet er det krav om at du har ein studierett knytt til eit masterprogram/ ved Det matematisk-naturvitskaplege fakultet eller ph.d.-utdanninga. www.uib.no/matnat/52646/opptak-ved-mn-fakultetet
Arbeids- og undervisningsformer
Varierer. Førelesningar, gruppeøvingar og prosjekt.
Obligatorisk undervisningsaktivitet
Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig i et påfølgande semester etter godkjenninga.
Vurderingsformer
Munnleg eksamen. Obligatoriske arbeidskrav kan inngå i vurderingsgrunnlaget for eksamen.
Karakterskala
Ved sensur vert karakterskalaen A-F nytta.
Vurderingssemester
Det er ordinær eksamen kvart semester. I semesteret utan undervisning er eksamen tidleg i semesteret.
Litteraturliste
Litteraturlista vil vere klar innan 01.07. for haustsemesteret og 01.12. for vårsemesteret.
Emneevaluering
Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.
Hjelpemiddel til eksamen
Ingen
Programansvarleg
Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.
Emneansvarleg
Emneansvarleg og administrativ kontaktperson finn du på Mitt UiB, kontakt eventuelt studieveileder@ii.uib.no
Administrativt ansvarleg
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet v/ Institutt for informatikk har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.