Datajournalistikk

Lågaregradsemne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Emnet har som mål å gi ei grunnleggande forståing av data som journalistisk verktøy, både i metode og i formidling. Det vil møte den stadig større etterspurnaden etter "digitale hovud" i dei redaksjonelle miljøa.

Kurset er delt i tre modular:

I modul 1 blir studentane introdusert for ulike perspektiv på datajournalistikk: om fundamentale sider ved innhenting, analyse og presentasjon av store datasett med informasjonsteknologi i journalistikken. Eit viktig fokus blir tilgangen på digitalisert informasjon, til dømes gjennom opne kjelder.

Eit stikkord for modul 2 er digital graving. Her arbeider studentane med enkel koding og enkle inngangar til det å innhente data og byggje opp databasar. Også andre former for systematisering og bearbeiding av store mengder data kan bli vektlagt, med hovudfokus på å finne samanehgnar og journalistikk i store mengder data.

Modul 3 sitt fokus er på presentasjon av datajournalistikk, gjennom digitale historieforteljingar, datavisualisering og anadre former for journalistisk presentasjon ved hjelp av digitale og datateknologiske verktøy. Det vesentlege er kunnskap om å utvikle presentasjonsformat som gir publikum mykje informasjon på kort tid når dei har trong for den.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsbytte:

Kunnskapar:

Studenten

  • kan grunnleggande forstå ulike datajournalistiske tilnærmingar, både i metode og formidling.
  • kan drøfte og analysere etiske, metodiske og teknologiske dilemma ved datajournalistikk.

Ferdigheiter:

  • Kan på heilt grunnleggande vis hente inn data og bygge opp databasar
  • Kan grunnleggande prinsipp for programmering
  • Kan grunnleggande måtar å formidle journalistikk digitalt

Generell kompetanse:

  • Kan bidra med datajournalistisk kompetanse i redaksjonelt arbeid
  • Kan inngå i fruktbart samarbeid om redaksjonelle løysingar med andre med informasjonsteknologisk kompetanse

Studiepoeng, omfang

15 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor, 200-nivå.

Undervisningssemester

Vår

Undervisningsstad

Media City Bergen
Krav til forkunnskapar
60 studiepoeng  
Tilrådde forkunnskapar
Ingen
Studiepoengsreduksjon
Ingen
Krav til studierett

Emnet er åpent for studenter med studierett på UiB.

Emnet har 25 studieplassar og opptak skjer etter søknad i StudentWeb.

Inntil 20 studieplassar er reserverte for studentar på bachelorprogrammet i journalistikk.

Ved fleire søkjarar enn plassar vert studentane rangert etter tidspunkt for søknad.

Søknadsfrist er mandag veke 2 (via oppmelding i Studentweb)

Du får svar på om du har fått plass på emnet seinast torsdag samme uke som fristen.

Arbeids- og undervisningsformer
Workshops, seminar, førelesingar, gruppearbeid.
Obligatorisk undervisningsaktivitet

Ei oppgåve - individuelt eller i gruppe - pr. modul.

Nærmare spesifiksjon blir gitt ved oppstart av kurset.

Dei obligatoriske arbeidskrava må vere godkjende før studenten kan gå opp til eksamen.

Vurderingsformer

Heimeeksamen over 5 dager

Eksamensoppgåva vil bli gitt på undervisningsspråket i emnet.
Eksamenssvaret kan leverast på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala
Karakterskala A-F  
Vurderingssemester

Eksamen vert berre tilbydd i undervisningssemesteret

Studenter med gyldig fravær slik det er definert i UiB-forskriften § 5-5 kan søke om utsatt innleveringsfrist til eksamen.infomedia@uib.no. Søknaden må sendes før fristen for å levere er gått ut.

Litteraturliste
Litteraturlista vil vere klar innan 01.07. for haustsemesteret og  01.12. for vårsemesteret.  
Emneevaluering
Alle emne blir evaluert i tråd med UiBs kvalitetssystem for utdanning.
Programansvarleg
Programstyret ved Institutt for informasjons- og medievitenskap
Administrativt ansvarleg
Det samfunnsvitskaplege fakultet ved Institutt for informasjons- og medievitskap har det administrative ansvaret for emnet.