Opphavsrett

Masteremne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Opphavsretten omhandler eneretten til eksemplarfremstilling og offentliggjøring av åndsverk for den som skaper slike verk, samt begrensningene i disse enerettene til fordel visse nærmere angitte brukerrettigheter. Som åndsverk regnes alle produkter av en personlig, kreativ innsats, slik som litterære, vitenskapelige og kunstneriske verk. Opphavsrett til slike verk oppstår gjennom opphavsmannens skapende innsats, og forutsetter ingen registrering fra opphavsmannens side.

Den sentrale loven innenfor emnet er åndsverkloven fra 1961. I tillegg til å beskrive opphavsrettene og begrensningene i opphavsretten, regulerer loven overdragelse av opphavsretter, og de sanksjonene som kan gjøres gjeldende ved krenkelse av opphavsrettene, blant annet straff og erstatning. Åndsverkloven regulerer også såkalte nærstående rettigheter, blant annet vernet av den kunstneriske utøvelsen av åndsverk, vern av databaser, og vern av fotografier som ikke er åndsverk.

Opphavsretten spiller en viktig rolle i dagens informasjonssamfunn som nettopp bygger på eksemplarfremstilling og offentliggjøring av åndsverk i ulike former. Av sentrale problemstillinger kan nevnes hvilke rettigheter den som publiserer materiale på Internett har i forhold til andres bruk og gjenbruk av det publiserte materiale, hvilke fysiske begrensninger rettighethavere kan etablere for kjøperes kopiering av det kjøpte verkseksemplarer (gjennom DRM-teknologi), hvordan avtaler om overdragelse av opphavsrett skal tolkes, og forholdet til forbudet mot opptreden i strid med "god forretningsskikk" i markedsføringslovens § 1.

Læringsutbyte

Studentene skal ha grundig kjennskap til det teoretiske innholdet i de sentrale reglene i åndsverkloven, og til sentrale dommer på rettsområdet. Studentene skal også ha forståelse for hvordan reglene anvendes på moderne teknologi, for eksempel Internett og kopibeskyttet materiale.

I tillegg skal studentene ha kjennskap til forholdet mellom opphavsrett og tilliggende rettsområder som avtalerett og markedsrett.

Fulltid/deltid

Fulltid

Studiepoeng, omfang

10 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

MA-nivå

Undervisningssemester

Høst (Eksamen hvert semester.)

Undervisningsstad

Det juridiske fakultet, Bergen
Krav til forkunnskapar
Tre års universitets- eller høyskoleutdanning.
Tilrådde forkunnskapar
Tre års jusstudier.
Studiepoengsreduksjon
Ikke overlapp med emner ved Det juridiske fakultet.
Krav til studierett

Emnet er åpent for studenter med en av følgende studieretter:

 • Studierett på integrert masterprogram i rettsvitenskap
 • Studierett på toårig masterprogram i rettsvitenskap
 • Særskilt studierett til spesialemner ved Det juridiske fakultet
 • Poststudierett ved Det juridiske fakultet
 • Innvekslingsstudenter ved Det juridiske fakultet

Forkunnskapskravet kan likevel begrense enkelte studenters adgang til emnet.

Arbeids- og undervisningsformer
Forelesninger (evt med innlagte små oppgaver)
Obligatorisk undervisningsaktivitet
Ingen.
Vurderingsformer

Eksamen hvert semester.

Fire timer digital skoleeksamen.

Informasjon om digital eksamen finnes her: http://www.uib.no/utdanning/86719/digital-eksamen#

Eksamensspråk:

 • Oppgaven: Norsk
 • Besvarelsen: Norsk/skandinavisk/engelsk
Karakterskala
A til E for bestått og F for ikke bestått.
Vurderingssemester
Høst og vår (kun eksamen)
Litteraturliste
Litteraturlisten vil være klar innen 1. juni for høstsemesteret og 1. desember for vårsemesteret.
Emneevaluering
I henhold til rutiner for evaluering av emner ved Det juridiske fakultet.
Hjelpemiddel til eksamen

Digitale hjelpemidler

Se fakultetets utfyllende regler§ 3-8. Digitale utgaver av Bokmålsordboka og Nynorskordboka vil være tilgjengelige i Inspera under eksamen.

I tillegg er følgende tillatt på denne eksamenen:

 • Digital lovsamling
 • Forarbeider
 • All rettspraksis
 • EU-direktiver og forordninger, EU-domstolens og underrettens praksis

Analoge hjelpemidler

Analoge hjelpemidler er utfaset fra og med studieåret 2020/21, se SU-sak 61/20.

Programansvarleg
Studieutvalget har programansvaret for fakultetets studietilbud.
Emneansvarleg

Studieåret 22/23: Førsteamanuensis Liliia Oprysk

Førsteamanuensis Knut Martin Tande.

Administrativt ansvarleg
Studieseksjonen ved det juridiske fakultet