Miljøkjemi

Masteremne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Emnet gir ei innføring i danning, transport, omdanning, akkumulering og verknad av sambindingar i atmosfære og i vatn. Viktige delar av kjemien i vatn, i havet og i produksjon av drikkevatn vert gjennomgått. Kjemien til enkelte kjemikalium som kan akkumulerast i miljøet og ha skadeleg effektar vert gjennomgått.

Læringsutbyte

Etter fullført emne KJEM202 skal studenten:

Kunnskap

  • Ha kunnskap om Ozon-kjemi, sur nedbør, vatnkjemi i naturen, kjemien i produksjon av drikkevatn, eutrofiering, pestisid i jodbruk, hormonhemmarar i miljøet, generell industriell forureining (PCB, PAH, KFK, dioxin)
  • Ha innsikt i transportmekanismar, bioakkumulering, struktur og verknad av dei viktigaste organiske og uorganiske miljøgiftene.

Ferdigheitar

  • kan nytte vanleg metodikk og tilgjengeleg informasjon for vurdering a vd ei ptoensielle skadeverknadane til kjemikalium

Generell kompetanse

  • Kan formidle sentralt fagstoff som teoriar, problemstillingar og løysingar både skriftleg og munnleg.

Studiepoeng, omfang

10

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Vår.

Undervisningsstad

Bergen
Krav til forkunnskapar
Tilrådde forkunnskapar
KJEM100, KJEM120, KJEM130
Studiepoengsreduksjon
Ingen
Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet http://www.uib.no/matnat/52646/opptak-ved-mn-fakultetet

Emnet inngår i undervisningsopptaket.
Meir info: http://www.uib.no/matnat/utdanning/studiehverdag/undervisningsopptaket

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisninga gis i form av førelesningar

Forelesningar: 2 timer pr veke i 15 veker

Obligatorisk undervisningsaktivitet
Obligatorisk oppmøte på første forelesing.
Vurderingsformer
Skriftleg eksamen. Avsluttande eksamen tel 100% av karakteren i emnet.
Karakterskala
Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.
Vurderingssemester
Det er ordinær eksamen kvart semester. I semester utan undervisning er det eksamen tidleg i semesteret.
Litteraturliste
Litteraturlista vil vere klar innan 1. desember for emner med undervisning i vårsemesteret.
Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Oversikt over tidlegare emneevalueringar:
kvalitetsbasen.app.uib.no/?faknr=12&instnr=31

Hjelpemiddel til eksamen
Enkel kalkulator tillatt, i samsvar med modellar angitt i fakultetets reglement.
Programansvarleg
Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.
Emneansvarleg
Emneansvarleg og administrativ kontaktperson finn du på Mitt UiB, kontakt eventuelt Studierettleiar@kj.uib.no
Administrativt ansvarleg
Det matematisk-naturvitskaplege fakultet ved Kjemisk institutt har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.