Overflate- og kolloidkjemi

Masteremne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Mål:

Kurset har som mål å gi grunnleggande kunnskap i overflate- og kolloidkjemi utifrå eit fysikalsk-kjemisk perspektiv.

Innhald:

Emnet inneheld ei grundig beskriving av grenseflatefenomen der sentrale tema er overflatespenning, grenseflatespenning, adsorpsjon, kapillaritet, fukt, kontaktvinkel samt elektrostatiske eigenskapar til grenseflater. Kolloidale system vert grundig beskriven og mekanisme for kolloidal stabilitet samt vekselverknad mellom kolloidale partiklar blir gjennomgått. Vidare omhandlar kurset struktur og eigenskapar til sjølv-assosierande amfifile molekyler, kalla surfaktantar.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

Studenten kan

  • definere og forklare overflate- og grenseflatefenomen.
  • definere og greia ut om ulike typer av kolloidale system.
  • greie ut om vekselverknad mellom kolloidale partiklar og forklare kolloidal stabilitet og ustabilitet.
  • greia ut om struktur og eigenskapar hos sjølv-assosierande system.
  • utføre numeriske beregninger av fysikalsk-kjemiske storleiker.

Ferdigheiter

Studenten kan

  • gi en grafisk framstilling av eksperimentelle måleresultat
  • vurdere eksperimentelle data i forhold til relevant teori
  • bruke relevant teori til å analysere praktiske problemstillingar

Generell kompetanse

Studenten kan

  • reflektere over ulike løysingar for eit konkret problem.
  • uttrykkje seg på ei faglig korrekt måte.

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Haust

Undervisningsstad

Bergen
Krav til forkunnskapar
KJEM110 og KJEM210/FARM210/FARM211, eller tilsvarande.
Tilrådde forkunnskapar
Ingen
Studiepoengsreduksjon
K214: 10 stp, K214A: 10 stp
Krav til studierett
For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller ev opptakskrav
Arbeids- og undervisningsformer

Undervisninga gis i form av førelesningar og rekneøvingar

Totalt 4 timar pr. veke i 14 veker

Obligatorisk undervisningsaktivitet
Ingen
Vurderingsformer
Digital skriftleg eksamen (4 timar).
Karakterskala
Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.
Vurderingssemester
Det er ordinær eksamen kvart semester
Litteraturliste
Litteraturlista vil vere klar innan 01.07 for haustsemesteret og 01.12 for vårsemesteret.
Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Oversikt over tidlegare emneevalueringar:
kvalitetsbasen.app.uib.no/?faknr=12&instnr=31

Hjelpemiddel til eksamen
Enkel kalkulator i samsvar med modell oppført i fakultetets reglar
Programansvarleg
Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.
Emneansvarleg
Emneansvarleg og administrativ kontaktperson finn du på Mitt UiB, kontakt eventuelt Studierettleiar@kj.uib.no
Administrativt ansvarleg
Det matematisk-naturvitskaplege fakultet v/ Kjemisk institutt har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.