Første praksisperiode

Lågaregradsemne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Praksis inneber rettleia undervisning i skulen og er knytt til pedagogikk- og fagdidaktikkemne. Praksis inneber normalt både observasjon av undervisning, undervisning åleine og i samarbeid med medstudent(-ar), samt deltaking i andre skulerelevante aktivitetar. Studentane skal lære å planlegge og gjennomføre gode lærings- og undervisningsøkter og vurdere slike ut frå didaktiske og pedagogiske perspektiv.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

kunnskaper: Studenten

 • Har kunnskap om vilkår for god læring og klasseleiing.
 • Har innsikt i kva faktorar som påverkar utøvinga av lærarrolla.

Ferdigheiter: Studenten

 • kan planlegge undervisning - på kort og lang sikt - med eiga formulering av læringsmål, metodar i undervisninga og kunne vurdere dette ut frå didaktisk og pedagogisk innsikt.
 • kan kommunisere med elevane ut frå nivået deira generelt og fagleg og om læringa deira.

Generell kompetanse: Studenten

 • kan ta omsyn til og vise respekt for integriteten til den enkelte elev.
 • kan samarbeide konstruktivt med rettleiarar, kollegaer og medstudentar om elevane si læring.
 • kan utvikle og betre eiga undervisning over tid på bakgrunn av kritisk refleksjon over eigne kunnskapar, eigne erfaringar og innspel frå kollegaer og rettleiarar.

Fulltid/deltid

Fulltid

Studiepoeng, omfang

Ingen

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningssemester

Haust

Undervisningsstad

Praksisskular og på UiB.
Krav til forkunnskapar
KOPRA101, KOPRA102 og KOPRA103 må være greidd for å kunne starte på langpraksis.
Tilrådde forkunnskapar
Ingen
Studiepoengsreduksjon
Ingen
Krav til studierett
Studenten må vere teken opp på 5-årig lektorutdanning.
Arbeids- og undervisningsformer
 • Undervisingspraksis i 49 dagar for studentar på MAMN-LÆRE
 • Undervisningspraksis i 28 dagar for studentar på MAHF-LÆNO, MAHF-LÆFR og MAHF-LÆHR
 • Rettleiing
 • Deltaking i relevante aktivitetar på skulen og universitetet.
 • For MN-studentar er det obligatorisk å delta på fire førebudde temaseminar. MN-studentar skal i tillegg delta på fire obligatoriske campusdagar.
 • Obligatorisk undervisningsaktivitet
 • 100% obligatorisk deltaking. Sjå arbeids- og undervisningsformer, over.
 • Praksislogg skal vere utfylt med dokumentasjon på at minst 5 av loggaktivitetane er gjennomført i løpet av praksisperioden.
 • Obligatoriske arbeidskrav i LAPRA101 er berre gyldige i eit semester.

  Vurderingsformer

  Praksis.

  Undervegsvurderingar vert gjennomført av pedagogar/fagdidaktikarar frå Universitetet i Bergen i samband med praksisbesøk på skulane. Praksisskulane sender forslag til sluttvurdering etter at praksis er gjennomført. Sjå praksisreglement.

  Karakterskala
  Greidd/ikkje greidd.
  Vurderingssemester
  Haust
  Litteraturliste
  .
  Emneevaluering
  Emnet blir evaluert i tråd med UiB sitt kvalitetssikringssystem.
  Hjelpemiddel til eksamen
  .
  Programansvarleg

  Det matematisk-naturvitskapelege fakultet

  Det humanistiske fakultet

  Administrativt ansvarleg
  Lektorsenteret har det administrative ansvaret for emnet.