Matematikk for naturvitskap

Lågaregradsemne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Mål
Emnet har som mål å sette studentene i stand til å studere og løse praktiske problem og problem fra naturvitenskap ved hjelp av matematisk modellering og ved hjelp av matematiske metoder. For å kunne studere og løse problemene må studenten kunne eller lære seg grunnleggende element av teori knyttet til funksjoner av en variabel.

Innhald

Emnet tar opp tema som trigonometriske funksjoner, eksponensialfunksjoner, logaritmer, grenseverdier, derivasjon og integrasjon. For å kunne løse noen problem må studentene også sette seg inn i enkle differensialligninger, og system med to koblede differensialligninger, grunnleggende element fra lineær algebra, vektoralgebra, komplekse tall og grunnleggende kunnskap til funksjoner av flere variable. Studentene vil få hjelp og veiledning i modellering og løsning av naturvitenskapelige problem, og undervisning i det matematiske grunnlaget. Undervisningen vil være drevet av behov for matematisk kunnskap som oppstår når studentens skal løse problemene.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgende læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskapar

Studenten

  • kan løse praktiske problem og problem fra naturvitenskap ved hjelp av matematisk modellering og ved hjelp av matematiske metoder
  • kan løse problem som baserer seg på kunnskap om funksjoner av en variabel, trigonometriske funksjoner, eksponensialfunksjoner, logaritmer, grenseverdier, derivasjon og integrasjon
  • kan løse problem som bygger på kunnskap om differensialligninger, lineær algebra, komplekse tall og i noen grad funksjoner av flere variable

Ferdigheiter

Studenten

  • behersker å løse praktiske problem og problem fra naturvitenskap ved hjelp av matematisk modellering og ved hjelp av matematiske metoder
  • behersker å løse problem som baserer seg på kunnskap om funksjoner av en variabel, trigonometriske funksjoner, ekspnensialfunksjoner, logaritmer, grenseverdier, derivasjon og integrasjon
  • behersker å løse problem som bygger på kunnskap om differensialligninger, lineær algebra, komplekse tall og i noen grad funksjoner av flere variable

Generell kompetanse

Studenten

  • grunnleggende matematiske metoder og kan benytte dem til å modellere og finne løsninger på enkle praktiske problem på enkle natuvitenskapelige problem

Undervisningssemester

Høst.

Undervisningsstad

Bergen
Krav til forkunnskapar
Ingen
Tilrådde forkunnskapar
R2 eller tilsvarende
Studiepoengsreduksjon
MAT111: 5 studiepoeng, ECON140: 7 studiepoeng, MAT101: 5 studiepoeng
Krav til studierett
For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knyttet til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller eventuelle opptakskrav.
Arbeids- og undervisningsformer
Undervisningen gis i form av problembaserte oppgaver og i mindre grad forelesninger. Det blir også kræsjkurs og oppgavehjelp.
Obligatorisk undervisningsaktivitet
Godkjente obligatoriske oppgaver (Gyldige i to semester: inneverende semester + våren etter).
Vurderingsformer
Skriftlig eksamen: 4 timer.
Karakterskala
Ved sensur av emnet blir karakterskalaen A-F brukt.
Vurderingssemester
Det er ordinær eksamen hvert semester. I semester uten undervisning er eksamen tidlig i semesteret.
Litteraturliste
Litteraturlisten vil være klar innen 01.07 for høstsemesteret og 01.12 for vårsemesteret.
Emneevaluering
Studentene skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.
Hjelpemiddel til eksamen
Lærebok (ikke digital) og enkel kalkulator i samsvar med modell oppført i fakultetets reglar.
Emneansvarleg
Foreleser og administrativ kontaktperson finner du på Mitt UiB, kontakt ev studiekonsulenten på Instituttet.
Administrativt ansvarleg
Det matematisk naturvitskaplige fakultet ved Matematisk institutt har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.