Funksjonar av fleire variable

Lågaregradsemne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Emnet omhandler matematiske teknikker for kontinuerlige funksjoner, kurver og vektorfelt i planet og i rommet. Spesielt behandles differensialgeometri for kurver i rommet, samt integrasjon og derivasjon for romlige skalarfelt og vektorfelt.
Emnet er fundamentalt i arbeidet med matematiske modeller innen anvendt
matematikk, fysikk og geofysikk, og er også en innfallsport til sentrale emner innen ren matematikk, som topologi og differensialgeometri.

Læringsutbyte

Etter fullført emne skal studentene kunne:

  • Beskrive kurver i rommet matematisk, ved hjelp av krumning, torsjon, tangent og normalvektorer.
  • Regne med linjeintegraler, flateintegraler og volumintegraler.
  • Beherske integrasjonsteoremene til Gauss, Green og Stokes for flerdimensjonale integraler.
  • Bruke det grunnleggende begrepsapparatet som benyttes i formulering av feltlikninger innen fluidmekanikk, elektromagnetisk teori og geofysiske strømninger.

Undervisningssemester

Haust

Undervisningsstad

Bergen
Krav til forkunnskapar
Tilrådde forkunnskapar
Studiepoengsreduksjon
M112: 9 SP
Krav til studierett
For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller ev opptakskrav
Obligatorisk undervisningsaktivitet
Oppgåver (gyldig i to semester: inneverande + våren etter).
Vurderingsformer
Skriftleg eksamen: 4 timar. Lovlege hjelpemiddel: Ingen
Karakterskala
Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.
Vurderingssemester
Det er ordinær eksamen kvart semester
Emneevaluering
Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.