Kontinuumsmekanikk

Masteremne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Emnet gir ei innføring i grunnleggande konserveringsprinsipp og likningar for rørsler i kontinuerlige media. Det blir særskildt lagt vekt på likningane som gjeld for væsker og gasser. Sentrale modeller som Eulers likning for ideelle væsker, og Navier-Stokes likning for viskøse væsker blir gjennomgått.

Læringsutbyte

Etter fullført emne skal studentane kunne:

  • forklare sentrale omgrep som materielt volum, partikkel og deformasjonstensoren.
  • forklare skilnaden mellom Eulersk- og Lagrangesk formulering av rørslelikningane.
  • utleie konserveringslikningar for masse, momentum, og energi på integral- og differensialform.
  • definere spenningstensoren og utleie forma på denne for ideelle og Newtonske væsker.
  • gi modeller for enkle rørsler i ideele og viskøse væsker og analysere desse.

Undervisningssemester

Vår

Undervisningsstad

Bergen
Krav til forkunnskapar
Ingen
Tilrådde forkunnskapar
Studiepoengsreduksjon
M241: 6 ECTS
Krav til studierett
For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller ev opptakskrav
Obligatorisk undervisningsaktivitet

Godkjende obligatoriske oppgåver (Gyldig i to semester: inneverande + semesteret etter)

Vurderingsformer
Muntlig eksamen.
Karakterskala
Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.
Vurderingssemester
Det er ordinær eksamen kvart semester
Emneevaluering
Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.