Fluidmekanikk

Masteremne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Kurset gir en innføring i de grunnleggende lover og prinsipper som brukes for å beskrive bevegelse av væsker. Emnet gir studentene grunnlag for videre studier i hydromekanikk og anvendt matematikk, og i andre fag hvor kunnskaper i fluidmekanikk er viktige, som for eksempel meteorologi, oseanografi, hydrologi og deler av fysikk, astrofysikk, geologi og geofysikk. Sentrale temaer er bevaringslikninger, friksjonsfri strømning, Bernoullis likning, potensialstrømning i to dimensjoner, Navier-Stokes likninger og hvirvling. Dessuten gir emnet en innføring i de grunnleggende prinsipper i hydrodynamisk bølgeteori og stabilitetsteori.

Læringsutbyte

Etter fullført emne skal studentene kunne:

  • Gjennomføre utledninger av Euler og Navier-Stokes likninger fra fysiske prinsipper.
  • Forklare den kvalitative forskjellen mellom friksjonsfri strømning og viskøs strømning.
  • Forklare effekten av randkrav, og dannelse av grensesjikt.
  • Forklare dispersjonseffekten i overflatebølger.
  • Gjengi forskjellige eksakte løsninger som Poiseuille strømning og potensialstrømninger.
  • Skjelne mellom forskjellige typer av ustabilitet.

Undervisningssemester

Haust

Undervisningsstad

Bergen
Krav til forkunnskapar
Ingen
Tilrådde forkunnskapar
Studiepoengsreduksjon
M242: 9 SP
Krav til studierett
For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller ev opptakskrav
Obligatorisk undervisningsaktivitet

Godkjende obligatoriske oppgåver (Gyldig i to semester: inneverande + semesteret etter)

Vurderingsformer
Munnleg eksamen.
Karakterskala
Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.
Vurderingssemester
Det er ordinær eksamen kvart semester
Emneevaluering
Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.