Numerisk løysing av differensiallikningar

Masteremne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Emnet gir en innføring i numeriske metoder for randverdiproblemer og løsning av velformulerte partielle differensiallikninger med endelig differanse/volummetode og (Petrov-)Galerkin metoder som endelige elementer og kollokasjonsmetoder (inklusive innføring i Gausskvadratur). Stabilitet- og feilanalyse er sentrale temaer samt analyse av randbetingelser.

Læringsutbyte

Etter fullført emne skal studentene kunne:

  • bruke skytemetoden for randverdiproblemer.
  • formulere og bruke endelig element/kollokasjonsmetode for randverdiproblemer.
  • analysere partielle differensiallikninger og bestemme velformulerte randbetingelser ved energimetoden.
  • formulere, bruke og analysere stabilitet (ved energimetoden) for semi-diskrete Galerkin- og endelig differanse metoder.
  • forstå fordeler og ulemper med ulike metoder for partielle differensiallikninger.
  • velge og bruke numerisk løsere for ordinære differensiallikninger og til tidsdiskretisering av partielle differensiallikninger.

Undervisningssemester

Vår

Undervisningsstad

Bergen
Krav til forkunnskapar
Tilrådde forkunnskapar
Studiepoengsreduksjon
INF260: 10 ECTS
Krav til studierett
For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller ev opptakskrav
Obligatorisk undervisningsaktivitet
Oppgåver (gyldig i to semester: inneverande + hausten etter).
Vurderingsformer
Skriftleg eksamen 4 timar
Karakterskala
Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.
Vurderingssemester
Det er ordinær eksamen kvart semester
Emneevaluering
Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.
Hjelpemiddel til eksamen
Enkel kalkulator i samsvar med modell oppført i fakultetets reglar.