Bildebehandling

Masteremne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Emnet tar for seg grunnleggjande algoritmar og matematisk teori som dannar grunnlaget for moderne digital behandling av lyd og bilde. Fourier- og wavelet baserte metodar, samt metodar basert på differensiallikningar er sentrale i kurset. Ein vesentleg del av kurset er praktiske øvingar på data frå til dømes medisinsk bildebehandling.

Læringsutbyte

Etter fullført emne skal studentene kunne:

  • Utføre enkle transformasjoner i rom, for eksempel rotasjon og translasjon.
  • Forstå histogrammet til et bilde og bruke histogrambaserte metoder til å øke kontrast (histogramutjevning og matching).
  • Utføre glatting og oppskarping av bilder i bilde- og frekvensrommet.
  • Identifisere forskjellige typer støy og degradering av bilder.
  • Fjerne støy i bilde- og frekvensrommet.
  • Forklare aliasing og hvordan filter opererer i frekvensrommet.
  • Forklare wavelet-baserte metoder og hvordan de sampler bildet.
  • Finne kanter og segmentere med gradienter og tersklingsmetoder.
  • Ha kunnskap om enkle morfologiske metoder og hvordan de brukes.
  • Anvende metodene på fargebilder.

Undervisningssemester

Vår

Undervisningsstad

Bergen
Krav til forkunnskapar
Ingen
Tilrådde forkunnskapar
Krav til studierett
For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller ev opptakskrav
Obligatorisk undervisningsaktivitet
Oppgåver (gyldig i to semester: inneverande + hausten etter).
Vurderingsformer
Munnleg eksamen. Det er høve til å gi karakter på obligatoriske oppgåver som kan inngå i sluttkarakteren.
Karakterskala
Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.
Vurderingssemester
Det er ordinær eksamen kvart semester
Emneevaluering
Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.