Prosjektarbeid i matematikk

Lågaregradsemne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Mål

Emnet har som mål å lære studentane å skrive og presentere ei prosjektoppgåve. Prosjektoppgåvene vil ha tema som spenner over hele spekteret av sentrale problem ved Matematisk institutt. I prosjektarbeidet skal studentane få trening i bruk av bibliotekstenester. Det vert gjeven undervisning i matematisk skriving og i bruk av LaTex.

Innhald

Emnet inneheld trening i matematisk skriving, prosjektarbeid, bruk av LaTex og biblotekstenester og trening i å presentere resultat fra prosjekt. Valg av tema vil avhenge av studentens bakgrunn og interesser. Oppgåven kan omfatte matematisk modellering, rekning på datamaskin og studier av matematiske artikler. Prosjektoppgåve kan skrives i samband med praksisplass hjå bedrift.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

Etter fullført emne kan studenten:

  • Planlegge og gjennomføre eit prosjekt knytta til matematiske fag
  • redigere matematisk tekst ved hjelp av egnet programvare og formulere og presentere eit matematisk problem munnleg og skriftleg.

Ferdigheiter

Etter fullført emne meistrar studenten:

  • Å planlegge og gjennomføre eit prosjekt knytta til matematiske fag
  • redigere matematisk tekst ved hjelp av egnet programvare og formulere og presentere eit matematisk problem munnleg og skriftleg.

Generell kompetanse

  • Studenten kan arbeide med prosjekt og å følge det frå start til presentasjon.

Undervisningssemester

Vår

Undervisningsstad

Bergen
Krav til forkunnskapar
MAT111, MAT112, MAT121, MAT131/MAT211/MAT220, MAT212/STAT110. Kurset er berre opent for studentar som tek Bachelorgrad på Matematisk institutt. Det skal normalt inngå i sjette semester med mindre anna er avtalt med instituttet.
Tilrådde forkunnskapar
Studiepoengsreduksjon
MAT231: 4sp, MAT264: 9sp
Krav til studierett
For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller ev opptakskrav
Obligatorisk undervisningsaktivitet
Obligatorisk frammøte på undervisning.
Vurderingsformer
Prosjektoppgåve + munnleg presentasjon. Eksamen berre ein gong i året - vår.
Karakterskala
Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.
Vurderingssemester
Eksamen berre ein gong i året - vår
Emneevaluering
Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.