Kohomologi

Masteremne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Emnet gir en innføring i ordinær kohomologi av topologiske rom og relasjonen mellom homologi og kohomologi.

De følgende tema er sentrale innen denne teorien:

Universell koeffisient-teoremet for homologi og kohomologi, cup-produktet, Künneth teoremene for homologi og kohomologi, orienterbare mangfoldigheter og Poincaré dualitet, den homotopiteoretiske konstruksjonen av kohomologi.

Undervisningssemester

Uregelmessig, sjekk om det finnes informasjon under «Timeplan» på rett semester etter 1. juni/1. desember.

Undervisningsstad

Bergen
Krav til forkunnskapar
Ingen
Tilrådde forkunnskapar
Studiepoengsreduksjon
MAT341: 5sp
Krav til studierett
For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til eit masterprogram/Ph.d-utdanninga ved Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller ev opptakskrav
Arbeids- og undervisningsformer
Undervisninga vert gitt i form av førelesningar
Obligatorisk undervisningsaktivitet
Ingen obligatoriske aktivitetar.
Vurderingsformer
Munnleg eksamen
Karakterskala
Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.
Vurderingssemester
Det er ordinær eksamen kvart semester
Emneevaluering
Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.