Bevaringsmetodar for hyperbolske differensiallikningar

Masteremne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Kurset gir en innføring i egenskaper til hyperbolske bevarelseslover og numeriske metoder for løsning av de tilsvarende likningene. I den analytiske delen behandles - for både skalare likninger og systemer av likninger - emner som bølgetyper, entropibetingelse og løsning av Riemannproblemet. I den numeriske delen drøftes begreper som bevarelse, monotoni, stabilitet og nøyaktighet.

Læringsutbyte

Etter fullført kurs skal studentene kunne:

  • Forklare Rankine-Hugoniots sprangbetingelse og Olejniks entropibetingelse.
  • Beskrive løsningen av Riemannproblemet for skalare og enkelte systemer av hyperbolske likninger.
  • Forklare betydningen av bevarelse og monotoni for numeriske metoder for hyperbolske likninger.
  • Vurdere egenskapene til numeriske metoder for hyperbolske bevarelseslover.
  • Løse hyperbolske likninger ved hjelp av Godunovs, Engquist-Oshers og Lax-Friedrichs' metode.

Undervisningssemester

Haust - ved behov. Sjekk om det finnes informasjon under «Timeplan» på rett semester etter 1. juni.

Undervisningsstad

Bergen
Krav til forkunnskapar
Ingen
Tilrådde forkunnskapar
Krav til studierett
For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til eit masterprogram/Ph.d-utdanninga ved Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller ev opptakskrav
Vurderingsformer
Munnleg eksamen
Karakterskala
Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.
Vurderingssemester
Det er ordinær eksamen kvart semester
Emneevaluering
Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.