Masteroppgåve i matematikkdidatikk

Masteremne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Formulere og gjennomføre undersøkelser av en relevant matematikdidaktisk problemstilling på et velbeskrevet teoretisk grunnlag og med anvendelse av anerkjente metoder, samt konkludere på og teoretisk perspektivere resultatene av undersøkelsen.

Læringsutbyte

Studentene skal kunne

 • Basere selvstendig og gjennomført vitenskapelig arbeide på et solid kjennskap til matematikdidaktisk teori og på dybdekunnskaper innenfor et avgrenset område av en sentral problemstilling
 • Formulere og gjennomføre undersøkelser innenfor et avgrenset område av en sentral problemstilling med anvendelse av anerkjent matematikdidaktisk metode
 • På kritisk og reflekterende måte anlegge et praksisperspektiv i arbeidet med matematikdidaktisk teori
 • Konkludere på og perpsektivere undersøkelsen og dens resultater i relasjon til de anvendte metoder og det teoretiske grunnlag

Undervisningssemester

Vår og høst. Undervisningen går over 4 semester
Krav til forkunnskapar

Alle emna som inngår i første halvdel av masterprogrammet må vere gjennomført.

Tilrådde forkunnskapar
 • Kjennskap til kvalitative undersøkelses- og forskningsmetoder i matematikdidaktikk, herunder klasseromsobservasjoner
 • Grunnleggende kjennskap til sentrale matematikdidaktiske problemstillinger og teori
 • Studiepoengsreduksjon
  45 sp mot MAT650
  Krav til studierett
  For oppstart på emnet er det krav om studierett på masterprogrammet VID-MAUMAT
  Arbeids- og undervisningsformer

  Undervisninga gis samlingsbasert

  I skriveperioden arbeider studenten med tekster, leverer utkast til veileder og får veiledning. På mastreseminar kan studenten legge frem foreløpige utkast av masteroppgaven som vil bli diskutert med andre studenter og veiledere.

  Deltakerne presenterer også selvvalgte emner og egne undersøkelser, refleksjoner over relevante problemstillinger og kritisk stillingtagen til utvalgte tekster mv.

  Obligatorisk undervisningsaktivitet
  Inntil to muntlige presentasjoner og en 5-siders tekst med relasjon til oppgaveskrivingen pr. semester.
  Vurderingsformer

  Når masteroppgåva er innlevert, godkjent og vurdert, vert masterstudiet avslutta med ein munnleg mastergradseksamen. Denne eksamen består av ein offentleg presentasjon på rundt 30 minutt der studenten sjølv gjev ein oversikt over oppgåva. Sensorer og rettleiar skal vere til stades ved den offentlege presentasjonen. Deretter følgjer ein munnleg eksaminasjon/samtale med sensor og rettleiar om oppgåva.

  Endeleg karakter er basert på masteroppgåva, offentleg presentasjon og munnleg eksaminasjon. Presentasjonen og den munnlege eksamenasjonen har justerande funksjon

  Karakterskala
  Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.
  Vurderingssemester
  Det er ordinær eksamen kvart semester
  Emneevaluering
  Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.
  Programansvarleg
  Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.
  Administrativt ansvarleg
  Det matematisk-naturvitskaplege fakultet v/ Matematisk institutt har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.
  Institutt
  Matematisk institutt