Innovasjon i industriell bioteknologi

Masteremne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Målet med emnet er at studenten skal tileigne seg kompetanse innen industriell bioteknologi som kan bidra til å fremme innovasjon og møte samfunnsutfordringer. Industriell bioteknologi er utvikling av produkter, prosesser og tjenester for kommersiell bruk ved hjelp av levende organismer, molekyler eller bioteknologiske metoder. Teknologien kan anvendes innen verksemder og i samfunnet for øvrig for produksjon av blant annet vaksiner, bio-baserte materialer, enzymer, fôr og mat. Emnet omfattar både ei teoretisk og ei praktisk tilnærming. Studenten får trening i løse næringsrelevante problemstillinger og å utvikle løsninger, samt evaluere utfordringer knyttet til disse. Det praktisk arbeidet foregår ved at studentane jobbar i grupper der kunnskap frå teoridelen blir brukt i praksis gjennom å arbeide med eit konkret problemstilling innen bioteknologi. Oppgåver vert utvikla i samarbeid med lokalt/regionalt/nasjonalt næringsliv, næringsklynger og FoU institusjoner.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

Studenten

 • har brei kunnskap om bruk av levende organismer, molekyler eller bioteknologiske metoder
 • kjenner til eksempler på bioteknologiske produkter og prosesser i norske verksemder og industri
 • har grunnleggende kunnskap om det politiske landskapet knyttet til bioøkonomi og sirkulær økonomi
 • har grunnleggende kunnskap om innovasjonsystemer, immaterialle rettigheter, verksomhetsmodeller, verdikjeder og finansiering
 • har god kunnskap om etiske og samfunnsmessige problemstillinger knyttet til ansvarlig forskning og innovasjon, deriblant forståelse for bærekraftig utnyttelse av naturressurser og rammeverk for tilgang til og rettferdig fordeling av genetiske ressurser

Ferdigheiter

Studenten

 • kan løyse reelle utfordringar i verksemder ved å anvende levende organismer, molekyler eller bioteknologiske metoder om verktøy
 • kan finne, vurdere og henvise til ulike informasjonskilder, og anvende desse til å fremme løysingar
 • kan gjennomføre et avgrenset utviklingsprosjekt under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer

Generell kompetanse

Studenten

 • kan analysere relevante problemstillinger
 • reflektere over bærekraft, miljømessige og etiske problem knytt til innovasjon i industriell bioteknologi, samt samfunnsansvar
 • kan formidle teoriar om og metodar for industriell bioteknologi
 • kan bidra til nytenking og innovasjon

Studiepoeng, omfang

10 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

200-talls emne på masternivå som kan inngå i slutten av bachelor (5-6. semester)

Undervisningssemester

Vår. Emnet går neste gang våren 2024.

All aktivitet i emnet har obligatorisk deltakelse. Antall plassar er avhengig av antal rettleiarar og prosjekter. Max. 10 studentar.

Emnet har eit avgrensa tal på plassar og inngår i undervisningsopptaket ved MN-fakultetet. Fristen for å melde seg til undervisning i emnet er onsdag i veke 2. Du får svar på om du har fått plass på emnet på Studentweb seinast måndag i veka etter fristen.

Det er obligatorisk oppmøte på første forelesing/orienteringsmøtet, og du kan risikere å miste plassen om du ikkje møter. Dersom du ikkje kan møte på første forelesing/orienteringsmøtet må du kontakte studieseksjonen på e-post: studie.bio@uib.no. Tidspunkt for første forelesing/orienteringsmøtet finn du i timeplanen under «Ressursar» øvst til høgre eller på Mitt UiB.

Undervisningsstad

Bergen
Krav til forkunnskapar

KJEM110, KJEM130, MOL100 og MOL200 eller BIO214 (eventuelt BIO215).

En bioteknolog må ha bred kunnskap og gode ferdigheter innen grunnleggende kjemi, molekylærbiologi, biokjemi, mikrobiologi for å benytte mikroorganismer, planter- og dyreceller, eller komponenter i disse, til å utvikle produkter eller prosesser som er nyttige for verksemder eller samfunnet for øvrig.

Tilrådde forkunnskapar
Ingen.
Studiepoengsreduksjon
Ingen
Krav til studierett
For opptak til emnet er det krav om ein studierett knytt til Institutt for biovitenskap. Studentar på masterprogrammet i molekylærbiologi har fortrinnsrett.
Arbeids- og undervisningsformer

Førelesningar, seminar og gruppearbeid. Muntlig presentasjon av gruppearbeid.

Aktivitet/ Tal på timar pr. veke: 2t

Aktivitet/ Tal på veker: 14 veker

Obligatorisk undervisningsaktivitet
Forelesninger og semesteroppgave (inkludert muntlig fremføring)
Vurderingsformer

I emnet nyttar ein følgjande vurderingsformer:

Semesteroppgåve

Karakterskala
Bestått/ikkje bestått
Vurderingssemester
Det er ordinær vurdering i vårsemesteret. Det er ingen vurdering i semester uten undervsining.
Litteraturliste
Litteraturlista vil vere klar innan 01.12.
Emneevaluering
Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.
Hjelpemiddel til eksamen
Ingen
Programansvarleg
Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.
Emneansvarleg
Emneansvarleg og administrativ kontaktperson finn du på Mitt UiB, kontakt eventuelt Studie@bio.uib.no
Administrativt ansvarleg
Det matematisk naturvitenskapelige fakultet ved Institutt for biovitenskap har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.