Masteroppgåve i medisinsk teknologi

Masteremne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Programstyret på masterprogrammet og veiledere skal sørge for at det til enhver tid eksistereret tilbud av definerte oppgaveprosjekter. Oppgaveprosjekter som tilbys skal fortrinnsvis være forhåndsgodkjent av programstyre med tanke på oppgavens utforming og omfang (dvs gjennomførbarhet innen normert tid). Oppgaveprosjekter kan også bli utformet i en dialog mellom veileder og student og deretter godkjent av programstyret.

Læringsutbyte

Med Masterstudiet skal studenten gjennom faglig fordypning, utvikle selvstendig kristisk, vitenskapelig tenkning innen medisinsk teknologi. Et viktig mål med studiet er å gi trening i selvstendig eksperimentelt arbeid, vevisst vurdering av egne og andres forskningsresultater samt skriftlig og muntlig fremstilling av slike.

Studiepoeng, omfang

60 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningssemester

Haust og vår
Krav til studierett
For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til siv.ing programmet i medisinsk teknologi ved Det matematisk-naturvitskapege fakultet, samt at du oppfyller eventuelle oppktakskrav.
Vurderingsformer

Etter at masteroppgåve er levert og godkjend, vert studiet avslutta med ein munnleg mastergradseksamen. Denne eksamen består av ein offentleg presentasjon på rundt 30 minutt der studenten sjølv gjev ein oversikt over oppgåva. Sensor og rettleiar skal vere til stades ved den offentlege presentasjonen. Deretter følgjer ein munnleg eksaminasjon/samtale med sensor og rettleiar om oppgåva.

Før presentasjonen skal det vere sett ein karakter på oppgåva. Presentasjonen kan saman med den påfølgjande munnlege eksaminasjonen/samtalen vere justerande på den endelege karakteren å oppgåva. Det er den endelige karakteren som vert gjort kjend for kandidaten og som kjem fram på karakterutskrifta.

Karakterskala
Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.
Vurderingssemester
Det er ordinær eksamen kvart semester.
Emneevaluering
Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.
Programansvarleg
Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.