Nordisk fagdidaktikk 3

Masteremne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Emnet har som mål å gi djupare innsikt i strategiar for å oppnå språk- og tekstkompetanse med utgangspunkt i tre hovudtema:

1. Skrivedidaktikk

2. Tekstforståing i eit kulturperspektiv

3. Det fleirkulturelle og fleirspråklege norskklasserommet

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar om

 • skriveprosessar og vurdering av norskfaglege tekstar
 • utvikling av språk- og kulturkompetanse i eit norskfagleg perspektiv
 • tekstformer og tekstmodalitetar
 • fagdidaktiske problemstillingar knytte til fleirkulturalitet og fleirspråklegheit i norskfaget

Ferdigheiter i å

 • undersøke læring i eige klasserom i norskundervisninga ved hjelp av fagkunnskap og fagdidaktisk teori
 • vurdere norskfaglege tekstar og gi læringsfremjande tilbakemelding
 • drøfte styringsdokument for norskfaget
 • vurdere læremiddel og arbeidsformer i norsk

Generell kompetanse til å

 • gjennomføre norskfagleg utviklingsarbeid
 • kunne vidareutvikle eigen kompetanse og skulen som kollegium og organisasjon
 • drøfte problemstillingar som gjeld vilkår for læring i norskfaget i høve til kulturelle mål for skulen

Fulltid/deltid

-

Studiepoeng, omfang

10

Studienivå (studiesyklus)

Master.

Undervisningssemester

Vårsemesteret. 8. semester i lektorutdanningsprogrammet for studentar som tek nordisk som fag I.

Undervisningsstad

Bergen
Krav til forkunnskapar

100-nivå og 200 nivå i nordisk språk og litteratur og norsk fagdidaktikk;

100-nivå i fag II og gjennomført praksis i skulen i 7. semester.

Tilrådde forkunnskapar
-
Studiepoengsreduksjon
Ingen.
Krav til studierett
Opptak til lektorutdanning med master i nordisk ved Universitetet i Bergen.
Arbeids- og undervisningsformer

Undervisninga kombinerer førelesingar med seminar.

Det vert lagt opp til studentaktivitetar i undervisninga.

Om det melder seg færre enn fem studentar til eit emne kan instituttet innføre redusert undervisning, jamfør instituttets retningslinjer for dette på Mitt UiB. På emne der dette kan verta aktuelt vil studentane få informasjon om det ved semesterstart og før semesterregistreringsfristen 1. februar/1. september.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

For å kunne gå opp til eksamen må studentane

- ha ei munnleg framlegging der dei presenterer ein eller fleire pensumtekstar og drøfter den/dei i lys av eigne praksiserfaringar og fagsyn

- ha levert førsteutkast til prosjektoppgåva og motta rettleiing på henne

Studenten må vere til stades minst 80 % av undervisinga for å få emnet godkjent.

Aktivitetane er gyldige i undervisningssemesteret.

Vurderingsformer

I emnet nyttar ein følgjande vurderingsformer:

Eksamensforma er ei rettleidd semesteroppgåve som skal leverast innan seks veker etter oppgåveteksten er utdelt i eksamenssemesteret. Rettleiing frå faglærar på førsteutkastet er obligatorisk, og skal gjevast i løpet av dei seks vekene. Semesteroppgåva skal ikkje vere lengre enn 4000 ord (om lag 24000 teikn), litteraturliste og vedlegg ikkje medrekna.

Instituttet avgjer ved loddtrekning om semesteroppgåva skal skrivast på nynorsk eller bokmål, etter at oppmeldingsfristen for eksamen er ute. I samsvar med nasjonale retningslinjer for nordiskfaget vert det lagt vekt på korrekt og god språkbruk.

Karakterskala
Karakterskala A-F.
Vurderingssemester
Vår. Eksamen vert berre tilbydd i undervisningssemesteret. Ny eksamen påfølgande semester berre for studentar med rett til ny vurdering.
Litteraturliste
Litteraturlista vil vere klar innan 01.12. Pensum utgjer om lag 750 sider av normal vanskegrad.
Emneevaluering
Emneevalueringar vert gjennomførte i tråd med instituttet sine retningsliner og UiB sitt kvalitetssikringssystem.
Hjelpemiddel til eksamen
Ikkje relevant.
Programansvarleg
Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.
Emneansvarleg
Emneansvarleg går fram av informasjon om emnet i Mitt UiB.
Administrativt ansvarleg
Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium