Medisinsk nomenklaturlære

Lågaregradsemne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Emnet er ei innføring i latin for studentar i ernæring, odontologi og medisin. Emnet skal gi studenten kunnskap om det klassisk-latinske nominal- og deklinasjonssystemet til bruk i oppbygginga av latinskspråklege medisinske faguttrykk. Studenten skal opparbeide ferdigheiter til bruk og forståing av slike uttrykk seinare i studiet og i omgang med faglitteraturen.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap: Studentane..

  • har kunnskap om det klassisk-latinske nominal- og deklinasjonssystemet
  • har inngåande kunnskap om prinsippa for oppbygging av latinskspråklege medisinske faguttrykk

 

Ferdigheiter: Studentane..

  • kan bruke sin kunnskap til i å konstruere latinskspråklege medisinske faguttrykk, særskilt innanfor anatomien
  • kan bruke sin kunnskap til å tolke, forstå og vurdere desse uttrykka i undervisninga og i faglitteraturen

 

Generell kompetanse: Studentane..

  • kan reflektere over nytteverdien av den klassiske nomenklaturlæra og vise innsikt i den tradisjonen som denne læra står i

Studiepoeng, omfang

5 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor/integrated master/profesjon

Undervisningssemester

Haust
Krav til forkunnskapar
Ingen
Studiepoengsreduksjon
MEDOD1 3 stp
Krav til studierett
Opptak til bachelorprogram i ernæring
Arbeids- og undervisningsformer
Undervisninga omfattar førelesingar og lærerleia kollokviar.
Obligatorisk undervisningsaktivitet
Ei prøve undervegs i semesteret må godkjennast for å kunne gå opp til endeleg eksamen.
Vurderingsformer
2 timar skriftleg eksamen
Karakterskala
Bestått / Ikkje bestått 
Vurderingssemester
Haust
Litteraturliste
Litteraturlista vil vere klar innan 01.07 for haustsemesteret og 01.12 for vårsemesteret.
Emneevaluering
Skriftleg evaluering ved bruk av elektronisk evalueringsverkty.
Hjelpemiddel til eksamen
Enkel tospråkleg ordbok som må vere kontrollerbar, dvs. at det eine språket må vere engelsk eller et skandinavisk språk.
Programansvarleg
Det medisinske fakultet
Administrativt ansvarleg
Institutt for biomedisin