Anatomi

Lågaregradsemne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Målet er å gi studentane kunnskap om utvikling, anatomi og histologi til organsystema hos mennesket. Hovudvekta er lagt på normal anatomisk bygnad og utvikling av hovud og hals. Undervisinga i makroskopisk og mikroskopisk anatomi og embryologi omfattar følgjande tematiske område:

Anatomisk og histologisk bygnad av nerve-, sirkulasjons-, kar-, respirasjons-, fordøyelses-,

urin-, og det endokrine systemet, samt sansane.

I tillegg vert det undervist i utvikling av enkelte organsystem.

For hovud og hals vert det undervist i detalj om utvikling og regional og funksjonell anatomi på munn- og nasehol, farynks, larynks, osteologi, muskulatur, innervasjon, karsystem, spyttkjertlar, kjeveledd og utvalde topografiske område.

Læringsutbyte

Etter fullført emne skal studenten kunne:

Kunnskapar

 • Kjenne definisjonar og omgrep i embryologi, histologi og anatomi (også latinske).
 • Beskrive normal utvikling og bygnad av kroppen sine organsystem som bakgrunn for å forstå normal funksjon og sjukdomsutvikling hos mennesket.
 • Greie ut i detalj om normal utvikling og anatomi av hovud og hals.
 • Utnytte informasjon om normal anatomi til å påvise avvik frå det normale.
 • Utnytte informasjon om normal anatomi til å tolke røntgenologiske funn.
 • Gi anatomisk bakgrunn for kliniske problemstillingar.
 • Utnytte informasjon om normal anatomi for å gjennomføre kliniske inngrep.

Ferdigheiter

 • Kjenne att anatomiske strukturar i anatomiske preparat og i fiksert humant materiale.
 • Kommunisere med anna helsepersonell ved hjelp av relevante anatomiske definisjonar.
 • Ta omsyn til teieplikt i kontakt med pasientar (allereie ved disseksjon).
 • Bruke lysmikroskop.

Generell kompetanse

 • Arbeide i gruppe og sjølvstendig.

Studiepoeng, omfang

15 studiepoeng (sp)

Studienivå (studiesyklus)

Integrert master

Undervisningssemester

Haust
Krav til forkunnskapar
BIOBAS, eller MEDOD1 + MEDOD2
Studiepoengsreduksjon
OD1ANA (15 sp), NUTRANA (5 sp)
Krav til studierett
Integrert masterprogram i odontologi
Arbeids- og undervisningsformer

I makroskopisk anatomi vert undervisinga gjeven som førelesingar, demonstrasjonar og disseksjonskurs (rundt 50-60 timar totalt). Det vert også nytta kollokvium med lærarassistanse.

I histologi vert undervisinga gitt som førelesingar og mikroskopikurs (rundt 60-70 timar totalt).

Studentane fører kursjournal som vert innlevert og retta.

Obligatorisk undervisningsaktivitet
Disseksjonskurs, demonstrasjonar og histologikurs er obligatoriske. Kursjournalane må vere godkjende for å gå opp til avsluttande eksamen.
Vurderingsformer
4 timars skriftleg eksamen og praktisk stasjonseksamen. Praktisk eksamen utgjer 25% av den totale karakteren.Ved praktisk eksamen blir kandidatane delt i to ved tilfeldig trekning, der 24 studenter får makroanatomi som tema på eksamen, mens dei resterande studentene (om lag 50 %) får histologi som tema.
Karakterskala
A-F
Vurderingssemester
Haust
Litteraturliste
Litteraturlista vil vere klar innan 01.07 for haustsemesteret.
Emneevaluering
Skriftleg evaluering ved bruk av elektronisk evalueringsverkty.
Hjelpemiddel til eksamen
Enkel tospråkleg ordbok som må vere kontrollerbar, dvs. at det eine språket må vere engelsk eller et skandinavisk språk.
Programansvarleg
Programutval for odontologiske fag
Administrativt ansvarleg
Institutt for biomedisin