Mekanikk 1

Lågaregradsemne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Mål:

Emnet skal gje studentane ei grundig forståing av mekanikken sine grunnleggjande lover, omgrep og tenkjemåte, og gjere studentane i stand til å nytte desse på fysiske problemstillingar.

Innhald:

Emnet gir ei innføring i kinematikk og dynamikk i fleire dimensjonar, energi og felt med spesiell vekt på vekselverknad mellom objekt, stive lekamar, rotasjon, statikk, elastisitetslære og fluidmekanikk. I laboratorieøvingar vert enkle eksperiment gjennomførte for å belyse sentrale delar av pensum.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha fylgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

Studenten kan

  • definere og forklare grunnleggjande omgrep i mekanikken, slik som hastigheit, akselerasjon, kraft, rørslemengde, friksjon, energi, arbeid, spinn og massesenter
  • formulere grunnleggjande lover i mekanikken

Ferdigheiter

Studenten kan analysere og løyse oppgåver med

  • kinematiske likningar i to og tre dimensjonar, Newtons lover, energibetraktningar, statikk og likevekt, rotasjon av stive lekamar
  • væskedynamikk inklusiv trykk, oppdrift og Bernoullis likning
  • strekk, kompresjon og deformasjon av stive lekamar

Generell kompetanse

Studenten skal

  • forstå korleis fysiske modellar kan brukast som eit verktøy for å beskrive og forklare prosessar og fenomen i naturen og teknologien
  • kunne gjennomføre enkelt eksperimentelt arbeid med bruk av standard måleinstrument, vurdere måleusikkerheit og skrive ein laboratorierapport utifrå oppsette krav
  • Kan argumentere for løysingar ved bruk av fysikkprinsipp.

Studiepoeng, omfang

10 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Vår

Undervisningsstad

Bergen
Krav til forkunnskapar
Ingen
Tilrådde forkunnskapar
Fysikk 2 (3FY) og MAT111
Studiepoengsreduksjon
PHYS101: 5 SP
Krav til studierett
For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller eventuelle opptakskrav.
Arbeids- og undervisningsformer
Forelesninger, rekneverkstad, oppgåvegjennomgang og labøvingar
Obligatorisk undervisningsaktivitet

Lab: To (2) laboratorieøvingar med kollegavurdering. Begge øvingane og kollegavurderingar må vera godkjent frå same semester. I tillegg er det obligatorisk å delta på oppstartsmøte for laboratoriearbeidet.

Testar: Det blir organisert tre kunnskapstestar. To av testane blir gjennomførte digitalt. Den tredje testen blir gjennomført fysisk. For å kunna gå opp til eksamen må studenten levera svar på dei to digitale testane og skåre minst 50% på den fysiske testen.

Gyldigheit: Gyldigheita av dei obligatoriske arbeidskrava er seks semester, inkludert semesteret øvingane og testane blir utførte. All obligatorisk aktivitet i emnet må vera godkjent for å kunna gå opp til eksamen. Ikkje-godkjent obligatorisk aktivitet gir rett til nytt forsøk, men først når kapasitetsomsyn mogleggjer det. Ved avgrensa kapasitet skal studentar som har hatt gyldig fråvær frå aktiviteten blir prioriterte framfor studentar som ikkje har hatt gyldig fråvær.

Vurderingsformer
Skriftleg eksamen, 4 timer. Laboratorieøvinger og kollegavurdering må være godkjent for å gå opp til eksamen. Deltaking på dei to digitale testane og 50 % score på den fysiske testen er også krav for å gå opp til eksamen.
Karakterskala
Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.
Vurderingssemester
Det er ordinær eksamen kvart semester
Litteraturliste
Litteraturlista vil vere klar innan 01.07. for haustsemesteret og 01.12. for vårsemesteret.
Emneevaluering
Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.
Hjelpemiddel til eksamen
Enkel kalkulator i samsvar med modell oppført i fakultetets reglar, matematisk formelsamling og utskrift av den Hierarkiske Prinsippstrukturen for Mekanikk. Studentane har sjølv ansvar for å sjekke at deira kalkulator er godkjend i fakultetets eksamensreglement.
Programansvarleg
Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.
Administrativt ansvarleg
Det matematisk-naturvitskaplege fakultet ved Institutt for fysikk og teknologi har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.