Kvantemekanikk

Masteremne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Mål:

Emnet gjev ei systematisk innføring i grunnleggjande ikkje-relativistisk kvantemekanikk.

Innhald:

Kurset tek for seg Schrödingerlikninga med løysingar i enkle potensial som harmonisk oscillator og kulesymmetrisk potensial for hydrogenliknande atom. Kvantemekaniske aksiom blir introdusert og matriserepresentasjon av kvantemekanikken blir diskutert saman med omtrentlige metodar (variasjonsmetode, perturbasjonsteori, Born-tilnærmingar). Emnet dekkjer også spinn, tilstandar av angulære moment, tilleggsreglar og identiske partiklar.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha fylgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

Studenten har fått kunnskapar om

 • sentrale tema innan ikkje-relativistisk kvantemekanikk
 • den tidsavhengige og tidsuavhengige Schrödingerlikninga for enkle potensial som til dømes harmonisk oscillator og hydrogenliknande atom, samt vekselverknaden mellom elektron og elektromagnetiske felt
 • kvantemekaniske aksiom og matriserepresentasjon av kvantemekanikken
 • omtrentlige løysingsmetodar av Schrödingerlikninga (variasjonsmetode, perturbasjonsteori, Born-tilnærmingar)
 • spinn, tilstandar av angulære moment, tilleggsreglar og identiske partiklar

Ferdigheiter

Ved fullført emne PHYS201 skal studenten kunne

 • bruke kvantemekaniske prinsipp til å rekne ut observable til kjente bølgjefunksjonar
 • løyse den tidsavhengige og tidsuavhengige Schrödingerlikninga for enkle potensial
 • bruke variasjonsmetoden, tidsuavhengig perturbasjonsteori og tidsavhengig perturbasjonsteori til å løyse enkle problem
 • kombinere spinn med angulære moment

Generell kompetanse

 • Studenten har fåttei brei innføring i ikkje-relativistisk kvantemekanikk som dannar grunnlaget for vidare studiar i teoretisk fysikk, som også er nyttig innanfor studium i nanoteknologi
 • kunnskapar om grunnleggjande kvantemekaniske prosessar i naturen
 • erfaring i å bruke matematiske verktøy for å lage tilnærma kvantemekaniske modellar

Undervisningssemester

Vår

Undervisningsstad

Bergen
Krav til forkunnskapar
Ingen
Tilrådde forkunnskapar
Studiepoengsreduksjon
KJEM221: 10stp
Krav til studierett
For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller ev opptakskrav
Vurderingsformer
Skriftlig eksamen, 4 timer. Midtveiseksamen og/eller innleverte arbeider kan gjelde inntil 25% av endelig karakter. Dersom det er få deltakere på kurset kan det bli muntlig eksamen.
Karakterskala
Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.
Vurderingssemester
Det er ordinær eksamen kvart semester
Emneevaluering
Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.
Hjelpemiddel til eksamen
Enkel kalkulator i samsvar med modell oppført i fakultetets reglar. Studentane har sjølv ansvaret for å sjekke at deira kalkulator er godkjent i fakultetets eksamensreglement.