Elektromagnetisme II

Masteremne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Mål:

Gje avanserte kunskapar og ferdigheiter i elektromagnetisme.

Innhald:

Emnet inneheld tema som elektriske og magnetiske felt og potensial, Maxwells likningar, konserveringslover, elektromagnetisk stråling, elektromagnetiske bølgjer i ulike materiale, elektromagnetisk stråling, relativistisk elektrodynamikk, samt matematiske teknikkar for løysing av elektromagnetiske problem.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha fylgjande læringsutbyte

Kunnskapar

Etter fullført kurs skal studenten ha

  • avanserte kunnskapar om viktige tema i elektromagnetisme

Ferdigheiter

Etter fullført kurs skal studenten kunne

  • greie ut om avanserte elektromagnetiske konsept og lover
  • løyse kompliserte matematiske oppgåver knytta til tema i kurset

Studiepoeng, omfang

10 Studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Masternivå

Undervisningssemester

Haust

Undervisningsstad

Bergen
Krav til forkunnskapar
PHYS112 eller tilsvarande kunnskap i elektromagnetisme
Tilrådde forkunnskapar
Studiepoengsreduksjon
Ingen
Krav til studierett
For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller ev opptakskrav
Arbeids- og undervisningsformer
Undervisninga vert gitt i førelesningar og øvingar.
Obligatorisk undervisningsaktivitet
Ingen
Vurderingsformer
Skriftleg eksamen, 4 timar.
Karakterskala
Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.
Vurderingssemester
Det er ordinær eksamen kvart semester
Litteraturliste
Litteraturlista vil vere klar innan 01.07. for haustsemesteret og 01.12. for vårsemesteret
Emneevaluering
Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.
Hjelpemiddel til eksamen
Enkel kalkulator i samsvar med modell oppført i fakultetets reglar
Programansvarleg
Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.
Administrativt ansvarleg
Det matematisk-naturvitskaplege fakultet ved Institutt for fysikk og teknologi har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.