Kjerne- og partikkelfysikk

Masteremne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Mål:

Emnet gir ei generell innføring i konsept og metodar i subatomær fysikk

Innhald:

Emnet omfattar kjerne- og partikkelstruktur, spreiingsteori, symmetriar og konserveringslover, sterke og elektrosvake vekselverknadar, standardmodellen i partikkelfysikk, kjernemodellar og kjernefysisk astrofysikk og kosmologi. Kurset dannar grunnlaget for vidare fordjuping i kjerne- og partikkelfysikk.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha fylgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

Studenten har brei kjennskap om

  • omgrep og metodar i kjerne- og partikkelfysikk
  • viktige eksperiment i kjerne- og partikkelfysikk

Ferdigheiter

Studenten kan

  • gjere enkle berekningar på utvalde problemstillingar i kjerne- og partikkelfysikk

Generell kompetanse

Studenten har forsterka sin evne til

  • kritisk tenking
  • å kunne avsløre "alternative fakta" i offentleg diskusjon

Undervisningssemester

Vår

Undervisningsstad

Bergen
Krav til forkunnskapar
Ingen
Tilrådde forkunnskapar
Krav til studierett
For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller ev opptakskrav
Obligatorisk undervisningsaktivitet
Det er obligatorisk oppmøte på første forelesing.
Vurderingsformer
Muntlig eksamen
Karakterskala
Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.
Vurderingssemester
Det er ordinær eksamen kvart semester
Emneevaluering
Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.