Masteroppgåve i fysikk

Masteremne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Masterstudiet i fysikk skal gje studenten trening i eit sjølvstendig eksperimentelt arbeid innan eit spesialisert område. Gjennom fagleg fordjuping skal studentens evne til kritisk og vitskapeleg tenking utviklast.

Oppgåveprosjekt vert utforma i ein dialog mellom rettleiar og student og deretter godkjent av programstyret. Oppgåva skal kunne gjennomførast innan normert tid.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap:

Studenten

  • opparbeider brei fagleg fordjuping innan fagområde i fysikk og spesialisert innsikt knytt til masteroppgåva i studieretninga studenten er tatt opp i

Ferdigheit:

Studenten

  • meistrar å planleggje og gjennomføre sjølvstendig eksperimentelt arbeid under rettleiing og i tråd med gjeldande forskingsetiske normer og eventuelt reglar for tryggleik i laboratoriet
  • meistrar både muntleg og skriftleg formidling av eigne og andres forskingsresultat
  • kan vurdere eigne og andres forskingsresultat
  • kan hente inn, analysere og nytte ny kunnskap innan studieretninga i fysikk

Generell kompetanse:

Studenten

  • meistrar kildevurdering, kritisk vurdering av faglitteratur og kritisk viteskapeleg tenking
  • kan reflektere over sentrale etiske og vitskapelege problemstillinger i eige og andres arbeid

Undervisningssemester

Haust og vår

Undervisningsstad

Bergen
Krav til forkunnskapar
Opptak på masterprogrammet i fysikk
Krav til studierett
For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til en studieretning på masterprogrammet i fysikk ved Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, UiB, samt at du oppfyller ev opptakskrav.
Vurderingsformer

Etter at masteroppgaven er innlevert og godkjent, avsluttes studiet med en muntlig mastergradseksamen. Denne eksamen består av en offentlig presentasjon på rundt 30 minutter hvor studenten selv gir en oversikt over oppgaven. Sensorer og veileder skal være til stede ved den offentlige presentasjonen. Deretter følger en muntlig eksaminasjon/samtale med sensorer og veileder om oppgaven.

Før presentasjonen skal det være satt en karakter på oppgaven. Presentasjonen kan sammen med den påfølgende muntlige eksaminasjonen/samtalen være justerende på den endelige karakteren på oppgaven. Det er den endelige karakteren som gjøres kjent for kandidaten og som kommer frem på karakterutskriften.

Karakterskala
Ved sensur av emnet vert karakterskalen A-F nytta.
Vurderingssemester
Det er ordinær eksamen kvart semester
Emneevaluering
Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.