Bacheloroppgåve

Lågaregradsemne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

I løpet av emnet skal studenten skrive ei vitskapeleg oppgåve med utgangspunkt i den faglege innsikta som er utvikla gjennom bachelorstudiet. Oppgåva skal ha grunnfeste i sosialantropologiske tema og perspektiv, men studenten kan òg nytte kunnskap tileigna gjennom studiar i andre fag. Studentar som ønskjer å gå vidare på masterstudiet i sosialantropologi kan nytte bacheloroppgåva til å greie ut eit mogleg tema for mastergradsprosjektet. Gjennom kurs i litteratursøking og akademisk skriving gjev emnet ei innføring i kriteria for sjølvstendig, akademisk tekstproduksjon, og målsetjinga er at studenten skal realisere slike akademiske grunnpremiss gjennom å skrive si eiga bacheloroppgåve. Studenten får rettleiing av ein vitskapleg tilsett ved instituttet i sitt arbeid med oppgåva.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten skal

 • ha innsikt i ein sjølvvalgt tematikk og region

Ferdigheit

Studenten skal

 • kunne velje, avgrense og strukturere ein tematikk for fagleg utgreiing
 • kunne gjennomføre eit vitskapleg resonnement med utgangspunkt i sosialantropologisk litteratur
 • kunne drøfte eigen og andre studentars tekstar i fagleg forum
 • vise forståing for samspelet og skilnaden mellom empiri, teori og analyse i eigen tekstproduksjon

Generell kompetanse

Studenten skal

 • kunne strukturere argument og evidens innan rammene av ein vitskapleg sjanger
 • kunne analysere korleis ein akademisk tekst er bygd opp, identifisere sentrale argument i tekstar, relatere og samanlikne ulike akademiske tekstar og formulere ei samla framstilling av dette
 • kunne nytte bibliotek og andre kjeldesamlingar for å finne ny og relevant sekundærinformasjon i utarbeiding av eige prosjekt, føre referansar til kjelder i akademisk tekst og lage litteraturliste

Studiepoeng, omfang

15 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Vår
Krav til forkunnskapar
Krav om minst 60 studiepoeng spesialiseringsemner i sosialantropologi
Tilrådde forkunnskapar
Studiepoengsreduksjon
Full fagleg overlapp og poengreduksjon for studentar som tidlegare har tatt SANT250 eller MKU250
Krav til studierett
Emnet er ope for studentar ved UiB som oppfyller forkunnskapskrava.
Arbeids- og undervisningsformer
Forelesing, seminar og kurs i akademisk skriving/litteratursøk, individuell rettleiing
 • 10-12 veker
 • 15-20 timer
Obligatorisk undervisningsaktivitet

Oppmøte, innleveringar og rettleiingar.

 • Det er obligatorisk oppmøte på forelesingar/seminarar
 • Det er obligatoriske innleveringar undervegs i semesteret, samt oppmøte på rettleiingar. Det gis kun rettleiing når det er levert inn tekst i forkant.
 • Innlevering av utkast til siste rettleiing må være på minimum 3000 ord.

Detaljert plan for alle aktivitetar blir tilgjengeleg ved semesterstart.

Obligatoriske arbeidskrav må være gjennomført for å kunne levere inn bacheloroppgåva. Godkjend arbeidskrav er gyldig 3 semester.

Vurderingsformer

Bacheloroppgåve (6000 ord +/- 10 %) og justerande munnleg eksamen.

Bacheloroppgåva kan leverast på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala
Oppgåva blir karaktersatt med bokstavkarakterar (A-F).
Vurderingssemester

Vår

Studenter med gyldig fravær slik det er definert i UiBs studieforskrift § 5-5 kan søke om utsatt innleveringsfrist til studieveileder.sosantr@uib.no. Søknaden må sendes før fristen for å levere er gått ut.

Litteraturliste
Litteraturlisten vil være klar innen 1. desember for vårsemesteret
Emneevaluering
Alle emne blir evaluert i tråd med UiBs kvalitetssystem for utdanning.
Programansvarleg
Programrådet har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.  
Administrativt ansvarleg
Det samfunnsvitskaplege fakultet ved Institutt for sosialantropologi har det administrative ansvaret for emnet.