Berekraftig utvikling, klima og klimahandling

Lågaregradsemne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Klima og bærekraft er sentrale tema i Kunnskapsløftet. UiB har derfor utviklet et nettbasert deltidsstudium for deg som er lærer og ønsker grunnleggende innsikt i årsaker til- og konsekvenser av klimaendringer, samt en innføring i bærekraft og klimahandling.

Studiet gir 10 studiepoeng og er tilpasset lærernes arbeidsår med oppstart i september og avslutning i mars. Det er ingen obligatoriske aktiviteter i desember.

Mer info finner du på UiB Videres nettsider om studiet. Her finner du også info om hvordan du søker plass og hvilke opptakskrav som gjelder.

Mål

Emnet gir ei innføring i årsakene til og konsekvensane av klimaendringar. Emnet gir eit grunnlag for å forstå dei underliggjande fysiske prosessane som styrer klimavariasjonar på ulike tidsskalaer, samt fysiske og økonomiske konsekvensar av klimaendringar. Korleis forskjellige utsleppsscenario påverkar klima og kva faktorar styrer endringar i utslepp. I tillegg, forskjellige klimaendringar og deira påverknad, samt risiko, vil bli presentert i lys av internasjonale rammeverk for klima bedømming, tilpassing, og mildning. Emnet vil gi studentane eit utgangspunkt for å betre forstå betydinga av FNs bærekraftmål og setja desse i samanheng med den pågåande endringa i klima.

Innhald

Emnet forklarer korleis variasjonar i ulike eksterne pådrag som solinnstråling, vulkansk aktivitet, endringar i drivhusgassar og forureiningspartiklar kan bidra til endringar i klimasystemet. Emnet vil gjennomgå korleis ulike interne tilbakekoplingsmekanismar styrker eller svekkjer graden av klimaendringane. Emnet vil gjere deltakarane i stand til å samanlikne dei siste hundre rs observerte klimaendringar med tidlegare tiders naturlige variasjonar i klima.

Emnet vil gjennomgå nokre fysiske og økonomiske risiko og konsekvensar forbundet med endringar i klima. Emnet svarer til FNs bærekraftsmål (spesielt SDG-13) ved å styrke vår kunnskap om klima og klimarelaterte farar og vil gjere studenten bevisst på konsekvensen av politiske og strategiske val på lokalt, nasjonal og globalt plan.

Emnet er et samlingsbasert nettkurs, basert på digital undervisning, gruppearbeid i zoom og innlevering av oppgaver.

Læringsutbyte

Kunnskap

Studenten kan

 • forstå dei grunnleggjande mekanismane bak drivhuseffekten
 • forstå dei eksterne klimapådrivarane og årsak til naturleg og menneskeskapt klimavariabilitet
 • forklare og greie ut om dei grunnleggjande fysiske tilbakekoplingsmekanismane i klimasystemet
 • gjere greie for forskjellige menneskeskapte utsleppskjelder og årsaker for endringar i disse
 • forklare kva klimarisiko er, og korleis det kan bereknas og takas omsyn til
 • forstå moglege fysiske og økonomiske årsaker og konsekvensar av klimaendringane
 • forstå korleis ein kan kartlegge klimagassutslepp og bruke klimagassrekneskap
 • gjere greie for FNs berekraftsmål nr. 13 og setja det i samanheng med dei andre berekraftsmåla

Ferdigheiter

Studenten kan

 • nytte grunnleggjande terminologi og uttrykk for klima og klimaendringar
 • greie ut om klimafølsemd og estimere betydinga av eksterne klimapådriv frå sola, vulkanar og endringar i drivhusgassar ved å nytte enkle klimamodellar
 • greie ut om konsekvensane av klimaendringar
 • vise evne til kritisk tenking saman med forståing for det fysiske klimasystemet
 • reflektere over samanhengane mellom FNs berekraftsmål
 • samanfatte koplinga mellom klima, miljø, økonomi, og demografi
 • diskutere korleis menneskelege handlingar påverkar klima og naturen

Generell kompetanse

Studenten kan

 • styrke sine ferdigheiter i munnleg presentasjon, vitskapleg skriving, og diskusjon
 • presentere vitskapleg kunnskap til medstudentar og andre
 • bidra med konstruktive tilbakemeldingar til medstudentar (peer-review)
 • nytte problemløysingsmetodikk på eit berekraftsproblem

Studiepoeng, omfang

10 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Videreutdanning

Undervisningssemester

Haust og vårsemester. Emnet går over to semester med oppstart haust (september 2023 til mars 2024).

Undervisningsstad

Nettbasert
Krav til forkunnskapar
Studiet er utviklet for lærere på ungdomstrinn og videregående skole som ønsker større kunnskap om klima og bærekraft. Studiet er åpent for alle på tvers av undervisningsfag, men vi anbefaler at du har grunnleggende kunnskaper innen matematikk og naturfag.
Tilrådde forkunnskapar
Grunnleggjande kunnskap innan matematikk og naturfag er anbefalt. Det er eit førenom å ha studert på universitets- eller høgskulenivå i minst to år.
Studiepoengsreduksjon
SDG213: 10 STP MNF344: 5 stp
Krav til studierett

Studiet er utviklet for lærere på ungdomstrinn og videregående skole som ønsker større kunnskap om klima og bærekraft. Studiet er åpent for alle på tvers av undervisningsfag, men vi anbefaler at du har grunnleggende kunnskaper innen matematikk og naturfag.

Dersom det melder seg mange søkere vil vi vi prioritere søkere i denne rekkefølgen:

1) Lærere som underviser i samfunnsfag og/eller realfag i videregående skole, med noenlunde lik fordeling mellom realfag/samfunnsfag

2) Lærere som underviser i naturfag på 8. - 10. trinn

3) Lærere som underviser i samfunnsfag eller øvrige fag på 8. - 10. trinn.

Du krysser av for undervisningsfag og om du underviser på ungdomstrinn eller i vgs når du registrerer søknaden din. Ler mer og søk plass her.

Arbeids- og undervisningsformer

Det blir nettbaserte kollokvier med de andre deltakerne via Zoom på ettermiddagstid, en gang annenhver uke.

Det faglige innholdet er delt inn i 10 moduler. Vi har organisert kurset slik at du kan velge kun å se videoene og lese bakgrunnsmaterialet til hver modul, men hvis du vil ha en dypere forståelse av klima og bærekraft forventer vi at du også fordyper deg i oppgavene og deltar i diskusjonsgruppene. Du med regne med en samlet arbeidsmengde på rundt 250 timer.

Det er obligatorisk å delta i øvelser samt å levere en avsluttende prosjektoppgave som vurderes til bestått/ikke bestått.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Obligatorisk deltaking på gruppesesjonar i zoom

Obligatorisk innlevering av gruppeoppgave

Vurderingsformer

Mappevurdering:

Ukentlige øvelser og refleksjonsnotater
Presentasjon av problemstilling til prosjektoppgave
Presentasjon av prosjektoppgave
Medstudentvurdering av prosjektoppgaver
Innlevering av skriftlig prosjektoppgave

Karakterskala
Bestått / Ikkje bestått
Vurderingssemester
Mappevurderings vert gjort i vårsemesteret.
Litteraturliste
Litteraturlista vil vere klar innan 01.07. for haustsemesteret og 01.12. for vårsemesteret.
Emneevaluering
Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og Instituttet sitt kvalitetssikringssystem.
Hjelpemiddel til eksamen
Ikkje aktuelt.
Programansvarleg
Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.
Emneansvarleg
Emneansvarleg og administrativ kontaktperson finn du på Mitt UiB, kontakt eventuelt Studierettleiar@geo.uib.no
Administrativt ansvarleg
Det matematisk-naturvitskaplege fakultet v/ Institutt for Geovitskap har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.