Elementær statistikk

Lågaregradsemne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Kurset gir en innføring i statistikk og en opplæring i bruk av programpakken R. Emnet inneholder deskriptiv statistikk, diskrete sannsynlighetsmodeller, fordelinger for en og to variabler og i tillegg litt om kovarians og korrelasjon. I statistikkdelen vert den grunnleggende teorien for hypotesetesting og p-verdier gjennomgått. Videre behandler en kategoriske måledata for ett og to utvalg, lineære modeller med vekt på vanlig regresjon og multippel regresjon der sammenhengen til korrelasjon blir poengtert. Det bli lagt vekt på bruk og tolking av utskrift frå programpakken R.

Læringsutbyte

Etter fullført emne skal studentene kunne:

  • Deskriptiv statistikk og grafisk presentasjon av data
  • Regresjon og korrelasjonsanalyse
  • Forsøksplanlegging
  • Sannsynlighetsregning, herunder forventning, varians og betinget sannsynlighet
  • Binomisk fordeling
  • Store talls lov og sentralgrenseteoremet
  • Konfidensintervall og hypotesetesting om middelverdien i en populasjon
  • Ett og to-utvalgs t-tester
  • Bruke en av de vanlige statistikkprogrammene på datamaskin

Undervisningssemester

Haust

Undervisningsstad

Bergen
Krav til forkunnskapar
Ingen
Studiepoengsreduksjon
STAT110: 5sp
Krav til studierett
For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller ev opptakskrav
Obligatorisk undervisningsaktivitet
6 dataøvingar (gyldige i to semester: inneverande + våren etter).
Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 4 timer.

Tillatne hjelpemiddel: Enkel kalkulator i samsvar med modell oppført i fakultetets reglar

Karakterskala
Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.
Vurderingssemester
Det er ordinær eksamen kvart semester
Emneevaluering
Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.