Grunnkurs i statistikk

Lågaregradsemne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Mål:

Å gi en innføring i sannsynlighetsregning og statistisk metodelære med hovedvekt på det første.

Innhald:

Kurset gir en innføring i sannsynlighetsregning. Diskrete og kontinuerlige fordelinger, blant annet binomisk, hypergeomerisk, eksponensiell, Poisson and normalfordeling blir behandlet. Simultanfordelinger og korrelasjon blir også dekket. Eksempler hentes fra mange ulike felt. Siste del av kurset handler om prinsipper for estimering av ukjente størrelser, konfidensintervaller og om hypotesetesting.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

Studenten kjenner

  • Grunnleggende begreper innen sannsynlighetsregning, som forventing, varians og korrelasjon.
  • Diskrete og kontinuerlig fordelte tilfeldige variable
  • Store talls lov og sentralgrenseteormet
  • Simultanfordeling og betinget fordeling
  • Parameterestimering og konfidensintervaller
  • Hypotesetester og p-verdier

Generell kompetanse

Studenten

  • Ha en praktisk forståelse av sannsynlighetsbegrepet, slik det brukes i samfunnsdebatten.
  • Kunne utføre og tolke statistiske analyser

Undervisningssemester

Haust og vår

Undervisningsstad

Bergen
Krav til forkunnskapar
Ingen
Tilrådde forkunnskapar
MAT101, MAT105 eller MAT111, kan lesast parallelt.
Studiepoengsreduksjon
STAT101: 5sp, ECON240: 4sp
Krav til studierett
For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller ev opptakskrav
Obligatorisk undervisningsaktivitet
Godkjende obligatoriske oppgåver. (Gyldig i to semester: inneverande + påfølgjande)
Vurderingsformer

Skritleg skuleeksamen: 4 timar

Tillatne hjelpemiddel: Enkel kalkulator i samsvar med modell oppført i fakultetets reglar

Karakterskala
Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.
Vurderingssemester
Det er ordinær eksamen kvart semester
Emneevaluering
Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.