Statistiske metodar

Lågaregradsemne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Mål

Å gi en introduksjon til statistiske metoder passende for studenter innen naturvitenskap. Sammen med STAT110 utgjør kurset en naturlig basis i statistikk. For studenter som i hovedsak interesserer seg for anvendelser av statistikk metoder, herunder spesielt studenter som ikke studeter ved Matematisk institutt vil emnet STAT200 Anvendt statistikk mulighens være et mer egnet valg.

Innhald

Sammenlikning av to utvalg, variansanalyse og forsøksplanlegging. Bivariat normalfordeling, korrelasjon og enkel regresjon. Innføring i ikkeparametriske og Bayesianske metoder. Eksempler fra ulike anvendelsesområder blir gitt. Utvalgte emner fra sannsynlighetsregning blir også dekket, transformasjon av tilfeldige variable, momentgenerende funksjon og ordningsobservatoren. Bruk av statistikkpakken R.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

Studenten kjenner

 • Transformasjoner av tilfeldige variable
 • Momentgenererende funksjon
 • Bivariat normalfordeling og korrelasjon
 • Ordningsobservatoren
 • Konfidensintervaller og tester for varianser
 • Regresjonsanalyse
 • Føyningstest og kontingenstabeller.
 • Variansanalyse: enveis og toveis
 • Ikkeparametriske tester (Wilcoxon)
 • Bayesianske metoder
 • Statistikkpakken R

Generell kompetanse

Studenten

 • Kan bruke grunnleggende statistiske metoder, og forstår det matematiske grunnlaget for disse.
 • Forstår grunnprinsipper for dataanalyse.
 • Kan programmere i statistikkpakken R, og kan fortolke resultater fra R

Undervisningssemester

Vår

Undervisningsstad

Bergen
Krav til forkunnskapar
Ingen
Tilrådde forkunnskapar
Studiepoengsreduksjon

ECON240: 3 SP

ITØK204: 5 SP

Krav til studierett
For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller ev opptakskrav
Obligatorisk undervisningsaktivitet
Godkjende obligatoriske oppgåver (gyldige to semestre: inneverande + hausten etter).
Vurderingsformer
Skriftleg eksamen: 4 timar. Tillatne hjelpemiddel: Enkel kalkulator i samsvar med modell oppført i fakultetets reglar.
Karakterskala
Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.
Vurderingssemester
Det er ordinær eksamen kvart semester
Emneevaluering
Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.